Page 1
https://softwaredeal.store/product/jaksta/
Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale „Informacje dodatkowe”.
Niniejszy raport stanowi zmianę zalecenia inwestycyjnego
z dnia 2 marca 2011 roku, kiedy to przy kursie 16,49 zł
zalecaliśmy kupno waloru.
Bezpośrednią przyczyną zmiany wcześniejszej rekomendacji
jest sytuacja techniczna waloru – wybicie się dołem
z konsolidacji trwającej od maja br. W marcu br., przecena
akcji z 19,70 zł do 13,74 zł spowodowana była reakcją na
wyniki za 1H roku obrotowego 2010/2011. Następnie kurs
wzrósł do poziomu 17,14 zł – dolne ograniczenie konsolidacji
z okresu kwiecień – lipiec 2010 roku. Jednakże poziom ten
okazał się mocnym oporem dla waloru i kurs wrócił w okolice
13,0 zł. Według nas taka przecena akcji Helio nie znajduje
odzwierciedlenia w sytuacji fundamentalnej waloru. Jednakże
duży spadek kursu skłania nas do zmiany wcześniejszego
zalecenia inwestycyjnego z Kupuj na Neutralnie.
Jednocześnie podtrzymujemy nasze założenia przyjęte do
wyceny metodą DCF w raporcie z 28.01.2011 roku, gdyż
uważamy że odzwierciedlają one realną wartość Spółki po
zakończeniu inwestycji i rozliczeniu kosztów jednostkowych.
Wyniki Helio po 1 półroczu roku obrotowego 2010/2011
kończącego się w czerwcu były zgodne z naszymi
oczekiwaniami. Obniżenie wyników w stosunku do
analogicznego okresu roku poprzedniego wynikało głównie z
podjętych działań, których efektów będzie można się
spodziewać w latach następnych. Dotyczyło to głównie
wprowadzonych na rynek nowych produktów oraz aktywizacji
nowych kanałów dystrybucji. Były to koszty jednorazowe,
które w latach następnych nie wystąpią.
O spadku wyników w roku obrotowym 2010/2011
informowała zarówno Spółka, jak i my w raporcie z dnia
28.01.2011 roku oraz z dnia 02.03.2011 roku.
Kolejnym czynnikiem, który również miał istotny, jednorazowy
wpływ na wyniki bieżącego okresu był wydłużający się termin
budowy nowego zakładu produkcyjnego w Brochowie.
Przyczyniło się to z jednej strony do konieczność przedłużenia
terminów najmu powierzchni magazynowej, a z drugiej strony
ponoszenia kosztów eksploatacyjnych (ogrzewanie, ochrona
itp.). Szacujemy, że po przeniesieniu zakładu koszty powinny
zmniejszyć się o około 1,2-1,5 mln zł rocznie. Wynikać to
będzie z oszczędności na kosztach wynajmu powierzchni
magazynowej oraz transporcie (usprawnienie logistyki
wewnętrznej).
Sektor: handel
Data: 08.06.2011
NEUTRALNIE
Analityk: Renata Miś
HELIO
Podstawowe dane
Kurs bieżący (zł):
12,52
Liczba akcji (tys. szt):
5 000
Kapitalizacji (w mln zł)
62,6
Free float:
22,9%
Free float (mln zł):
14,3
Dane finansowe (tys. zł)
2008/2009
2009/2010 1H 2010/2011
2010/11P
Przychody operacyjne
72 067
80 706
54 539
88 777
Zysk operacyjny
7 485
10 435
3 966
7 724
Zysk netto
5 702
8 280
3 004
5 538
Wartość księgowa
29 144
37 424
40 428
43 126
Kapitalizacja
16 050
34 250
62 600
62 600
Liczba akcji (tys. szt.)
5 000
5 000
5 000
5 000
EPS* (zł)
1,1
1,7
1,0
1,1
BVPS* (zł)
5,8
7,5
8,1
8,6
P/E
2,8
4,1
12,5
11,3
P/BV
0,6
0,9
1,5
1,5
Kurs (zł)**
3,21
6,85
12,52
12,52
* - wskaźniki obliczone dla wyników narastająco za 4 kwartały
** - dla 1H 10/11 i dla danych prognozowanych kurs bieżący z dn. wydania rekomendacji
P - prognoza DM AmerBrokers
Akcjonariusze:
% akcji
% głosów
Wąs owi cz Le s ze k
77,1%
77,1%
Pozostali
22,9%
22,9%
Razem
100,0%
100,0%
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
26,0
27,0
28 000
33 000
38 000
43 000
48 000
53 000
58 000
63 000
WIG (12 m-cy)
Helio (12 m-cy)

Page 2
HELIO – zmiana rekomendacji
8 czerwca 2011 roku
str. 2
Informacje dodatkowe
Zastrzeżenia prawne Niniejsza analiza, zawierająca rekomendację inwestycyjną, została przygotowana przez Departament Corporate Finance. Jest ona
skierowana do klientów detalicznych i profesjonalnych Domu Maklerskiego AmerBrokers i jest udostępniana nieodpłatnie.
Analiza została przygotowana przez jej autora z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i z zachowaniem należytej staranności, w celu
osiągnięcia rzetelności i obiektywności, jak również z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na
jej treść.
Autor analizy oraz Dom Maklerski AmerBrokers nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji
inwestycyjnych, podjętych w oparciu o ten dokument.
Niniejsza analiza podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631). Powielanie bądź publikowanie niniejszej analizy lub jej części bez pisemnej zgody DM AmerBrokers
jest zabronione.
Dane prezentowane w niniejszym dokumencie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM AmerBrokers za
wiarygodne i rzetelne, jednakże DM AmerBrokers nie może zagwarantować ich dokładności, poprawności i pełności.
Źródło danych – informacje ze spółki, prospekty emisyjne, raporty finansowe, opracowania branżowe, informacje prasowe oraz
dostępne w Internecie itp.
Objaśnienie
skrótów
stosowanych
w analizie
P/E - cena do zysku netto przypadającego na jedną akcję
EV/EBITDA – wartość przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację w przeliczeniu na jedną akcję
P/Sales - cena do przychodów ze sprzedaży na jedną akcję
P/BV - cena do wartości księgowej na jedną akcję
EPS - zysk netto przypadający na jedną akcję
BVPS - wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EBIT - zysk operacyjny
EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja
ROA - stopa zwrotu z aktywów
ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych
DCF - zdyskontowane przepływy pieniężne
FCF - wolne przepływy pieniężne
NOPLAT - zysk operacyjny po opodatkowaniu (teoretyczny)
WACC - średni ważony koszt kapitału
PV - wartość bieżąca
RV - wartość rezydualna
EV - wartość przedsiębiorstwa (kapitalizacja spółki + zadłużenie netto)
Metody wyceny
W niniejszej analizie zastosowano dwie metody wyceny akcji Spółki: metodę dochodową i metodę porównawczą. Każda z tych
metod ma swoje zalety, ale też jest obciążona wadami.
Metoda dochodowa (znana także jako metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych - DCF) opiera się na prognozie zdolności
spółki lub Grupy Kapitałowej do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, pomniejszonych o planowane
wydatki inwestycyjne netto. Po oznaczonym okresie prognozy (najbliższych 5 lat) zakładamy średni roczny przyrost zysków na
określonym poziomie. Silną stroną metody dochodowej jest bazowanie w wycenie na przyszłych przepływach pieniężnych, które
stanowią rzeczywistą wartość dla akcjonariuszy. Natomiast wadą tej metody jest opieranie się na szacunkach odnośnie
kształtowania się przepływów pieniężnych, a także przyjmowanie innych założeń, które mogą okazać się nieprecyzyjne.
Metoda porównawcza bazuje na porównaniu poziomów bieżących wybranych wskaźników rynkowych Spółki lub Grupy
Kapitałowej (np. P/E, EV/EBITDA, P/Sales, P/BV), z poziomami notowanymi przez spółki wybrane do porównania. Metoda
porównawcza bazuje na założeniu, iż akcje spółki powinny być wyceniane na relatywnie podobnych poziomach co wybrane do
porównania spółki. Metodę tą cechuje więc bardzo rynkowe podejście do wyceny akcji, co można uznać za jej zaletę. Natomiast
wadą tej metody jest to, że nie dyskontuje ona przyszłych osiągnięć spółki, a także zakłada iż powinna ona być wyceniana na
średnim poziomie w stosunku do innych spółek, co w niektórych przypadkach może okazać się błędne, biorąc pod uwagę różną
kondycję finansową i perspektywy poszczególnych podmiotów.
Metoda dywidendowa bazuje na szacunkach dotyczących wielkości i przyroście dywidend wypłacanych przez spółkę.
Podstawowym założeniem jest w tym przypadku fakt, że zmiany rynkowej ceny akcji nie są istotne dla inwestora i to nie na nich
chce on zarabiać. W przypadku wyceny spółki metodą dywidendową przyjmuje się, że jedynym przychodem otrzymywanym przez
akcjonariusza są dywidendy. Wadą tej metody jest duża wrażliwość na koszt kapitału oraz stopę wzrostu dywidendy
Przyjęte przez autora analizy założenia przy wycenie spółki, mogą okazać się nietrafne. Niektóre z tych założeń bardzo mocno
wpływają na końcową wycenę spółki. W związku z tym istnieje ryzyko odmiennego zachowania kursu spółki w porównaniu z jej
wyceną wykonaną przez DM AmerBrokers.

Page 3
HELIO – zmiana rekomendacji
8 czerwca 2011 roku
str. 3
Rekomendacja
Definicje dotyczące
wydawanych
rekomendacji
Datą pierwszego udostępnienia rekomendacji jest data wskazana na pierwszej stronie analizy. Rekomendacja została wydana na
podstawie: sprawozdań finansowych publikowanych przez spółkę (również w przypadku, gdy elementy tych sprawozdań nie
zostały zamieszczone w niniejszej analizie) oraz wyceny metodą dochodową i porównawczą. W stosunku do poprzedniej
rekomendacji nie wystąpiły istotne zmiany dotyczące metod i podstaw wyceny, przyjętych przy ocenie spółki oraz projekcji
cenowych zawartych w rekomendacji. W przeciwnym wypadku zostało to wyraźnie wskazane w treści rekomendacji.
Horyzont czasowy wydawanych rekomendacji wynosi od 6 do 12 miesięcy. DM AmerBrokers zastrzega sobie możliwość dokonania
zmian rekomendacji w trakcie jej ważności (w przypadku zajścia zdarzenia uzasadniającego taką zmianę).
KUPUJ - uważamy, że dana spółka jest niedowartościowana i jej akcje powinny zyskiwać na wartości. Podana cena docelowa
oznacza wartość spółki (wynikającą z wyceny fundamentalnej), do której powinien dotrzeć jej kurs. Nie jest to jednak maksymalny
zasięg wzrostów, gdyż po dotarciu kursu do ceny docelowej rekomendacja może zostać zmieniona na TRZYMAJ. Jest to możliwe w
sytuacji gdy sprzyjające będą warunki rynkowe, a zachowanie kursu będzie wskazywało na prawdopodobieństwo kontynuacji
wzrostów.
SPRZEDAJ - uważamy, że dana spółka jest zbyt wysoko wyceniana, biorąc pod uwagę jej sytuację fundamentalną lub rynkową.
Oznacza to, że akcje spółki powinny tracić na wartości, w związku z czym zalecamy pozbywanie się ich.
TRZYMAJ - uważamy, że akcje spółki, dla której wydano taką rekomendację są niedowartościowane, ale w znacznie mniejszym
stopniu niż przy rekomendacji KUPUJ. Sądzimy jednak, że nie warto pozbywać się akcji, gdyż powinny one zyskiwać na wartości,
szczególnie przy sprzyjających warunkach rynkowych.
REDUKUJ - uważamy, że dana spółka jest zbyt wysoko wyceniana, ale w mniejszym stopniu niż przy rekomendacji SPRZEDAJ.
Oznacza to, że akcje spółki mogą tracić na wartości, w związku z czym zalecamy zmniejszenie udziału walorów tej spółki w portfelu.
NEUTRALNIE - oznacza powstrzymanie się od wyraźnego zalecenia inwestycyjnego.
Wykaz rekomendacji Wykaz rekomendacji wydanych dla Spółki :
Rekomendacje
wydane w 1Q 2011
roku
Powiązania
Informacje o powiązaniach pomiędzy DM AmerBrokers a Spółką: powiązania nie występują.
Nadzór
Nadzór nad Domem Maklerskim AmerBrokers S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Rekomendacja
Data wydania
rekomendacji
Cena z dnia wydania
rekomendacji
Cena docelowa
Cena z dnia zmiany
rekomendacji
KUPUJ
2009-07-16
7,20 zł
10,34 zł
10,40 zł
TRZYMAJ
2009-12-21
10,40 zł
-
20,40 zł
KUPUJ
2011-01-28
20,40 zł
23,35 zł
16,49 zł
KUPUJ
2011-03-02
16,49 zł
19,10 zł
12,52 zł
Rekomendacje wydane przez DM AmerBrokers w 1Q 2011 roku
Kupuj
Trzymaj Neutralnie Redukuj
Sprzedaj
Liczba rekomendacji
7
4
1
1
0
Udział procentowy
54%
31%
8%
8%
0%

Page 4
HELIO – zmiana rekomendacji
8 czerwca 2011 roku
str. 4
Kontakty
DEPARTAMENT
RYNKU
WTÓRNEGO:
Zbigniew Starzycki
tel. 22 397 60 10
zbigniew.starzycki@amerbrokers.net
Janusz Bobrowski
tel. 22 397 60 12
janusz.bobrowski@amerbrokers.net
Krzysztof Boryczko
tel. 22 397 60 13
krzysztof.boryczko@amerbrokers.net
Kamil Czapnik
tel. 22 397 60 15
kamil.czapnik@amerbrokers.net
Paweł Kwiatkowski
tel. 22 397 60 11
pawel.kwiatkowski@amerbrokers.net
DEPARTAMENT
CORPORATE
FINANCE:
Łukasz Rosiński
tel. 22 397 60 24
lukasz.rosinski@amerbrokers.net
Branże: budownictwo, deweloperzy, przemysł: materiałów budowlanych, metalowy
Maciej Kabat
tel. 22 397 60 22
maciej.kabat@amerbrokers.net
Branże: przemysł: chemiczny, motoryzacyjny, tworzyw sztucznych, drzewny, usługi inne
Robert Kurowski
tel. 0 663 933 490
kurowskirobert@gmail.com
Branże: telekomunikacja, IT, media, przemysł spożywczy, hotele i restauracje, ubezpieczenia, banki, rynek kapitałowy, finanse inne
Renata Miś
tel. 22 397 60 25
renata.mis@amerbrokers.net
Branże: handel detaliczny, handel hurtowy, przemysł: elektromaszynowy, farmaceutyczny, lekki, paliwowy, energetyka, przemysł
inne