Page 1
By the way, get the best label software on teklynx.com site.
Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale „Informacje dodatkowe”.
Jedną akcję MIT S.A. wyceniamy na 1,95 zł. W związku z
tym, że jest to o 25,8% więcej od bieżącego kursu na GPW,
wydajemy dla Spółki rekomendację Kupuj.
Grupa MIT powstała po przekształceniu dawnego PPWK
oraz zmianach własnościowych i wymianie aktywów ze
spółką matką (MNI S.A.). Grupa działa w branży mobilnych
usług dodanych, marketingu mobilnego oraz cyfrowych
technologii kartograficznych. Spółka ma największy udział
w segmencie usług mobilnych - według Zarządu szacowany
jest on na około 28%. Warto przy tym zaznaczyć, że jej
wyniki finansowe charakteryzują się wysokim poziomem
marż na tle konkurencji i porównywalnych spółek z sektora
Media notowanych na GPW.
Istotnym czynnikiem, który wpływa na postrzeganie Spółki
oraz zachowanie kursu akcji na GPW są oczekiwania co do
finalizacji transakcji wymiany aktywów pomiędzy MIT S.A.,
a MNI S.A. Szczegóły tej transakcji zostały opisane w dalszej
części raportu, a kluczową kwestią jest to, że docelowa
liczba akcji MIT S.A. po jej rozliczeniu wyniesie 172 mln
(54,4 mln obecnie), natomiast udział MNI S.A. w kapitale
wyniesie 60%.
Sytuacja finansowa Grupy MIT jest bardzo dobra. Wyniki
roku bieżącego są nieporównywalne w stosunku do roku
2009 z uwagi na zmiany w strukturze Grupy. Kolejne dwa
kwartały br. charakteryzowały się wysokim poziomem
zysków, tendencja ta naszym zdaniem powinna zostać
utrzymana w drugim półroczu. Z uwagi na specyfikę
działania Grupy, tj. znaczny udział mobilnych usług
loteryjnych oraz to, że podlegają one rygorom Ustawy o
grach losowych, zasadniczą część profitów MIT S.A.
realizować będzie z marży, a nie z przychodów danego
projektu. Stąd kluczowe jest określenie poziomu EBIT,
EBITDA oraz zysku netto, a nie skali rocznej sprzedaży.
Podejście takie stosujemy dla wszystkich lat prognozy (2010
2014). W związku z powyższym zakładamy, że 2010 rok
Grupa MIT zakończy wynikiem EBIT równym 32 mln zł,
EBITDA wyniesie 42 mln zł, a zysk netto 20 mln zł.
Analizując tegoroczne wyniki i wykonanie naszej prognozy,
które odpowiednio wynosi: 55%, 54% oraz 56%, uważamy,
że nasze założenia powinny zostać zrealizowane.
Wskaźniki wyceny rynkowej wyliczone w oparciu o te
prognozy oraz dla docelowej liczby akcji i przy bieżącym
kursie, kształtować się będą na koniec 2010 roku na
atrakcyjnych
poziomach:
P/E=13,3,
P/BV=0,5,
EV/EBITDA=6,6.
Data: 21.09.2010
Rekomendacja: KUPUJ
Wycena: 1,95 zł
Analityk: Robert Kurowski, makler p.w.
Media
MIT S.A.
Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa
Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61
e-mail: abrok@amerbrokers.net
Kurs bieżący (zł):
1,55
Liczba akcji (tys.):
54 404
Free float:
74,2% (62,5 mln zł)
Dane skonsolidowane
w tys. zł
2008
2009
1H 2010
2010P
Przychody ze sprzedaży
172 899
135 244
50 848
100 000
Zysk operacyjny
-1 440
-734
17 514
31 908
Zysk netto
-4 198
1 964
11 274
20 000
Wartość księgowa
111 000
110 683
380 783
511 882
Kapitalizacja
39 715
103 369
84 327
266 711
Liczba akcji (w mln)
54 404
54 404
54 404
172 071
EPS (zł)
-
0,04
0,15
0,12
BVPS (zł)
2,04
2,03
7,00
2,97
P/E
-
52,6
10,7
13,3
P/BV
0,4
0,9
0,2
0,5
Kurs (zł)*
0,73
1,90
1,55
1,55
* dla 1H 2010 oraz prognozy kurs bieżący
P - Prognoza AmerBrokers
Akcjonariusze:*
% akcji
% głosów
MNI S.A.
25,8%
25,7%
Pozostali
74,2%
74,3%
Razem
100,0%
100,0%
*Stan na dzień sporządzenia analizy
1,25
1,50
1,75
2,00
27500
30000
32500
35000
37500
40000
42500
45000
WIG (12 m-cy)
MIT (12 m-cy)

Page 2
Departament Corporate Finance AmerBrokers
2
Branża
Rynek reklamy
mobilnej w
Polsce
Nośniki reklamy
mobilnej
Internet
Potencjał
reklamy
mobilnej
Rynek reklamy mobilnej w Polsce znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju. Cechą charakterystyczną
tego segmentu rynku reklamy jest to, że nośnikiem są urządzenia przenośne oraz telefony komórkowe.
Niemniej, mimo różnic w sposobie komunikacji, segment ten jest ściśle skorelowany z tendencjami w
branży reklamowej.
Krajowy rynek reklamy znajduje się w bieżącym roku w fazie wzrostowej, po ubiegłorocznym załamaniu.
W 2009 roku rynek reklamy w Polsce zanotował spadek w porównaniu z rokiem 2008 o 11,4%, do 6,94
mld zł (wpływy reklamowe). Obecnie Agencja Starlink szacuje, że w 2Q 2010 roku branża mierzona
przychodami wzrosła o ponad 8% w ujęciu r/r (+0,2% w 1Q 2010), co w dużej mierze wynika z niskiej
bazy roku 2009. Na rok bieżący Starlink przewiduje, że rynek reklamy w Polsce wzrośnie o około 3-4%.
Najważniejszymi nośnikami reklamy są: telewizja, prasa, Internet, Outdoor oraz kino. Szacunki odnośnie
rynku reklamy dotyczą tych wymienionych nośników. Ważne jest, że Internet, jako nowoczesny kanał
informacji charakteryzuje się wyższym tempem wzrostu w porównaniu do nośników tradycyjnych. Na
podstawie danych z PricewaterhouseCoopers można stwierdzić, że segment ten oparł się kryzysowi,
gdyż wzrósł w ubr. o 11,1% do 1,4 mld zł. Najważniejszą częścią przychodów z tytułu reklamy w
Internecie była reklama w wyszukiwarkach, mająca 26% udział (23% w 2008 roku). Należy oczekiwać, że
udział ten będzie rósł, ponieważ np. w Wielkiej Brytanii reklama w wyszukiwarkach ma już 60% udział.
Podobnie jak dla Internetu ocenia się możliwości rozwoju nośników reklamy i mobilnych usług
dodanych. Najnowsze badania wskazują, że wartość reklamy w urządzeniach mobilnych na świecie w
2013 roku wyniesie 6,9 miliardów USD (źródło: eMarketer). Odnośnie rynku europejskiego, firma
badawcza Frost&Sullivan ocenia, że w 2012 roku rynek reklamy mobilnej będzie miał wartość 2,2
miliarda EUR.
Duże znaczenie w przypadku rozwoju rynku reklamy i mobilnych usług dodanych ma rosnąca liczba
użytkowników Internetu mobilnego. Jak wynika z analiz firmy doradczej Frost&Sullivan, która wydała
raport: „Mobilny Internet szerokopasmowy w Europie Środkowej i Wschodniej”, w 2009 roku wartość
tego rynku wyniosła 1,1 mld EUR. Natomiast już w roku 2014 osiągnie wartość 5,2 mld EUR. Szacunki
odnośnie penetracji rynku mobilnych usług szerokopasmowych wskazują, że wzrośnie ona do 10% w
2014 roku z 2% obecnie. Na tej podstawie można stwierdzić, że mobilny dostęp do Internetu będzie
najszybciej rosnącym segmentem w zakresie dostępu do sieci. W Polsce w zakresie mobilnego dostępu
do Internetu spodziewany jest wzrost do poziomu 1 mld USD w 2014 roku (CAGR 29,4% w latach 2010 -
2014)1.
Użytkownicy mobilnego Internetu to jedna z najbardziej atrakcyjnych grup docelowych dla
reklamodawców oraz podmiotów oferujących usługi dodane. Badania wskazują, że są to konsumenci w
wieku: 35-54 lata (36%), 25-34 lata (32%), 18-24 lata (16%). Ich cechą charakterystyczną jest to, że są
aktywni zawodowo i interesują się nowościami. Dane z rynku niemieckiego wskazują, że około 46%
respondentów ankietowanych przez Nordlight Research deklarowało akceptację dla reklamy mobilnej.
Najpopularniejszymi urządzeniami wykorzystywanymi jako nośniki reklamy są smartfony oraz telefony
komórkowe. Według danych GfK Polonia w latach 2007 2009 w Polsce sprzedano około 3 mln
smartfonów. Z kolei w 2010 roku prognozowana sprzedaż smartfonów w Polsce ma wynieść ponad 1,5
mln.
Obecnie telefon komórkowy jest najpopularniejszym nośnikiem reklamy mobilnej. Urządzenie to ma
podstawową zaletę, jaką jest możliwość precyzyjnego dotarcia do klienta w czasie rzeczywistym. Z
badań statystycznych wynika, że ponad 70% użytkowników nigdy nie wyłącza telefonu komórkowego.
Szacuje się, że w 2013 roku liczba użytkowników mobilnych przekroczy 5,8 mld wobec 4,3 mld na koniec
roku 2009. W Europie wzrost w tym okresie wyniesie 25% i będzie na drugim miejscu pod względem
dynamiki, wobec 43,9% wzrostu w regionie Azji i Pacyfiku.
1 Źródło: MIT S.A.

Page 3
Departament Corporate Finance AmerBrokers
3
Perspektywy
rozwoju
Przejęcia w
branży
Prognozuje się, że rynek reklamy mobilnej będzie się rozwijał wraz z progresją możliwości
technologicznych urządzeń komórkowych i aplikacji mobilnych. Duże możliwości niesie za sobą postęp
technologiczny, ale również nowe formy komunikacji pomiędzy użytkownikami, np. poprzez serwisy
społecznościowe. Grupa MIT szacuje, że posiada około 30% udział w krajowym rynku usług dodanych,
którego wartość można oszacować na około 250 300 mln zł.
Na rynku trwa już konsolidacja, polegająca na przejmowaniu wybranych podmiotów zajmujących się
działalnością na rynku reklamy mobilnej. Między innymi Google kupiła sieć reklamy mobilnej AdMob w
listopadzie 2009 roku za 750 milionów USD. Z kolei Apple nabyło za około 275 mln USD spółkę Quattro
Wireless specjalizującą się w reklamie poprzez telefony komórkowe. Konsekwencją tego była
prezentacja przez Apple w kwietniu br. innowacyjnej platformy dla reklam mobilnych iAd. Trzecią
istotną transakcją był zakup przez Opera Software za 8 milionów USD spółki AdMarvel.
Przedmiot działalności
Grupa
Kapitałowa
Zmiany w
strukturze Grupy
MIT
Nabycie MNI
Premium
wymiana akcji
Spółka Mobile Internet Technology (MIT) tworzy Grupę Kapitałową, która działa w obszarze mobilnych
usług dodanych, marketingu mobilnego oraz nawigacji satelitarnej i kartografii cyfrowej. Oprócz
podmiotu dominującego MIT S.A., w skład Grupy wchodzą następujące spółki:
EL2 Sp. z o.o. loterie SMS-owe i marketing mobilny, podmiot zależny (100% udziałów);
MNI Premium S.A. mobilne usługi dodane, sprzedaż zawartości, podmiot zależny (100%
udziałów). Spółka specjalizuje się w tworzeniu multimedialnych systemów komunikacji dla biznesu,
dostarczając klientom usługi dodane dla telefonii mobilnej: SMS, MMS, WAP. MNI Premium jest
wiodącym dostawcą zawartości dla mediów w Polsce i zagranicą, tworząc portale mobilne
przeznaczone dla użytkowników telefonów komórkowych oraz urządzeń przenośnych typu
PDA/MDA. Spółka posiada własne Contact Center, dysponuje 180 stanowiskami operatorskimi,
punktami styku z sieciami operatorów telefonicznych: TP SA, NETIA, ERA GSM, PLUS GSM, PTK
CENTERTEL.
Navigo Sp. z o.o. kartografia cyfrowa, geomarketing, nawigacja w urządzeniach mobilnych,
podmiot zależny (100% udziałów);
Mappa Sp. z o.o. w likwidacji podmiot stowarzyszony (50% udziałów).
Poprzednia nazwa spółki MIT to PPWK (Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych).
Zmiana nazwy z PPWK na Mobile Internet Technology nastąpiła w lutym bieżącego roku. Grupa MNI
przejęła kontrolę nad PPWK w 2009 roku. Konsekwencją tego była wymiana aktywów pomiędzy obiema
spółkami.
W czasie ostatnich miesięcy, realizacji przyjętej strategii koncentracji działalności podporządkowane
zostały przekształcenia własnościowe. W rezultacie, w Grupie MIT nastąpiły zmiany w strukturze
organizacyjnej. Kolejne etapy zmian obejmowały:
sprzedaż spółek Długie Rozmowy i Neotel do MNI Telecom;
wydzielenie działalności wydawniczej do spółki PPWK Sp. z o.o. i jej sprzedaż;
podniesienie kapitału w MIT, które objęło MNI w zamian za akcje MNI Premium. W wyniku tej
transakcji MIT stał się właścicielem 100% akcji MNI Premium.
Bardzo istotną zmianą w profilu działania było sprzedanie przez MIT, jeszcze jako PPWK, w dniu
01.01.2010 roku, części aktywów związanych z działalnością kartograficzną, map i innych wydawnictw
sprzedawanych pod marką Copernicus. Aktywa te były skupione w spółce zależnej PPWK Sp. z o.o.
MIT, jeszcze jako PPWK S.A., zawarło ze spółką MNI S.A. oraz spółką Polina Trading Limited warunkową
umowę wymiany akcji, zgodnie z którą MNI oraz Polina jako akcjonariusze zobowiązali się zbyć na rzecz
PPWK łącznie 100% akcji spółki MNI Premium S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. 30,05 mln akcji w zamian
za 144 mln akcji PPWK. Na podstawie tej umowy wymiana akcji nastąpiła na podstawie parytetu
1:4,7920, tj. za jedną akcję MNI Premium jej akcjonariuszom przypadać będzie 4,7920 akcji PPWK (MIT).
Powyższy parytet wymiany akcji tj. wycena 100% akcji MNI Premium na poziomie 293,76 mln złotych

Page 4
Departament Corporate Finance AmerBrokers
4
Rozliczenie
zbycia Neotel
oraz Długie
Rozmowy
oznacza, iż akcje PPWK zostały zaoferowane akcjonariuszom MNI Premium po cenie emisyjnej wyższej
niż cena nominalna (1,04 zł), a wynoszącej 2,04 złotego za akcję. Obecnie wartość spółki MNI Premium,
w kwocie 293,76 mln zł figuruje w księgach MIT S.A. (wartość firmy).
Do rozliczenia pomiędzy byłymi akcjonariuszami MNI Premium S.A., a MIT S.A. wynikających z
wymienionej Umowy, pozostaje obecnie 18.749.661 akcji MIT S.A. Do dnia sporządzenia niniejszego
raportu, Spółka MIT:
wyemitowała 4.945.861 akcji serii H, które po ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
zostały wydane na rzecz byłych akcjonariuszy spółki MNI Premium;
wyemitowała 98.917.226 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia tyleż samo
akcji serii I w ramach warunkowego kapitału zakładowego, które to warranty zostały także wydane
zostały podmiotom uprawnionym i mogą zostać wymienione na akcje serii I;
otrzymała, w ramach rozliczenia pozostałej do zapłaty ceny za udziały i akcje w spółkach Neotel
Communications Polska Sp. z o.o. oraz Długie Rozmowy S.A., 21.387.252 warranty subskrypcyjne
serii A, o których mowa powyżej, które to na podstawie porozumienia MIT S.A. wydala na rzecz
MNI S.A. tytułem rozliczenia III transzy akcji.
MIT rozliczył już 125.250.339 z 144.000.000 akcji własnych, jakie miał wydać podmiotom uprawnionym
w zmian za 100% akcji MNI Premium Spółka Akcyjna. Stąd też do rozliczenia pozostaje 18.749.661 akcji
MIT. Zarząd wyjaśnia, iż byli akcjonariusze MNI Premium uprawnieni z wydanych warrantów
subskrypcyjnych, zgłosili już Spółce chęci wymiany co najmniej części tychże warrantów na akcje serii I,
co też powinno nastąpić w najbliższej przyszłości. O wydaniu akcji serii I w zamian za warranty
subskrypcyjne serii A oraz wynikającym z tego tytułu podwyższeniu kapitału zakładowego Zarząd Spółki
będzie informował rynek kolejnymi raportami po zaistnieniu tych zdarzeń.
W związku z powyższym, docelowo przyjmujemy liczbę akcji dla Spółki MIT, wynikającą z emisji
dokonywanych na rzecz akcjonariuszy MNI Premium, tj. 172.071.359 akcji.
W celu wyjaśnienia transakcji prezentujemy przygotowany przez Spółkę schemat:
Źródło: MIT S.A.
W dniu 15 lipca 2010 roku MIT S.A. zawarła z MNI Telecom S.A. porozumienie co do spłaty długu,
zgodnie z którym w celu zwolnienia się ze zobowiązania do zapłaty kwoty 43.630.000 złotych tytułem
ceny za nabyte udziały w spółce Neotel Communications Polska Sp. z o.o. oraz akcje w spółce Długie
Rozmowy S.A. MNI przeniósł na MIT nabyte od MNI warranty subskrypcyjne serii A wyemitowane przez
MIT w liczbie 21.387.252. Pozostała kwota 4.870.000 złotych ceny za powyższe aktywa została

Page 5
Departament Corporate Finance AmerBrokers
5
Skup akcji przez
spółkę zależną
Działalność
operacyjna
Przychody
zapłacona przez MNI w gotówce do daty powyższej transakcji.
Akcje MIT S.A. od kwietnia bieżącego roku są nabywane przez spółkę zależną EL2 Sp. z o.o. Do dnia
sporządzenia niniejszego raportu analitycznego, podmiot ten nabył łącznie 609 tys. akcji, co stanowi
1,1% obecnego kapitału akcyjnego. Z treści raportu bieżącego wynika, że EL2 Sp. z o.o. zamierza w
dalszym ciągu dokonywać zakupów akcji MIT S.A. Nabywane akcje mogą naszym zdaniem posłużyć do
rozliczenia z MNI S.A. opisanej powyżej transakcji wymiany aktywów.
Spółka zależna EL2 podpisała w bieżącym roku umowę ze spółką Eurozet, której przedmiotem jest
organizacja oraz przeprowadzenie komercyjnych loteryjnych projektów SMS dla Radia ZET. Navigo
Sp. z o.o. zawarła umowę z PARP na "Opracowanie i wdrożenie mobilnego systemu informacji
multimedialnej, map, wsparcia turystycznego". Navigo otrzyma dofinansowanie do tego projektu w
łącznej wysokości 7,3 mln zł.
W kolejnych miesiącach należy się spodziewać decyzji sądu w sprawie ewentualnego uznania skargi MIT
w sporze z Ministerstwem Finansów. Korzystne rozstrzygnięcie tego sporu skutkować będzie
rozwiązaniem rezerw na kwotę 3,4 mln zł. MIT S.A. stosuje stawki 0% VAT do sprzedawanych przez
niego książek zawierających mapy. Urząd skarbowy właściwy dla Spółki uznał, że Spółka powinna
opodatkować sprzedaż tych wydawnictw przy zastosowaniu stawki 7%, a nie 0%.
Sprzedaż jaką generuje obecnie Grupa MIT jest nieporównywalna z działalnością w latach poprzednich,
z uwagi na opisane wyżej zmiany w jej strukturze. Analizując okres pierwszych dwóch kwartałów można
stwierdzić, że sprzedaż ma tendencję wzrostową. W 1Q 2010 roku przychody wyniosły 22,7 mln zł,
natomiast w 2Q 28,1 mln zł, co oznacza wzrost o 23,6% w ujęciu q/q. warto przy tym dodać, że wyniki
półroczne okazały się zgodne z wcześniejszymi zapowiedziami Zarządu Spółki. Wpływ na poziom
przychodów Grupy MIT mają zmiany w tzw. „ustawie hazardowej”, z powodu czego loterie sms,
podlegają jej rygorom. Dodatkowo powoduje to zmianę sposobu ujmowania przychodów, które są
przypisane zleceniodawcy loterii, natomiast orgnizator (MIT) ma prawo realizować z takiego zlecenia
jedynie marżę. W obliczu takich warunków formalno-prawnych, model biznesowy MIT S.A. opiera się na
możliwościach zaproponowania własnych zawartości (kontentu) ora know-how w zakresie technologii.
Czynnik ten jest głównym powodem przewagi Grupy na rynku usług dodanych oraz pozwala jej
realizować wysoki poziom marż.
Grupa w pierwszym półroczu bieżącego roku zanotowała też przychody ze sprzedaży eksportowej.
Udział eksportu w przychodach wyniósł 7%.
Grupa MIT oferuje produkty skierowane do klientów Business-to-Business (B2B), które w 1H 2010 roku
stanowiły 23% przychodów ogółem, a także w segmencie Business-to-consumer (B2C). Rozbudowa
oferty dla rynku B2B ma następować w Grupie MIT poprzez:
Rozwój segmentu marketingu mobilnego i reklamy mobilnej, w oparciu o technologie
geolokalizacyjne.
Budowę i rozwój kompetencji w obszarze kreacji i reklamy mobilnej.
Cross-selling łączenie możliwości reklamy mobilnej i internetowej.
Dotychczasowi klienci Grupy MIT:
Źródło: MIT S.A.

Page 6
Departament Corporate Finance AmerBrokers
6
Sprawozdania finansowe
Bilans
Źródło: sprawozdania Spółki, obliczenia własne
Z uwagi na zmiany w strukturze Grupy MIT, właściwym podejściem do oceny sytuacji bilansowej wydaje
się być analiza pionowa. Można stwierdzić, że największe znaczenie ma wartość firmy, wynikająca z
wyceny pakietu akcji MNI Premium, wniesionego przez MNI S.A. Test tej wartości okaże się kluczowy
dla wyniku bieżącego roku. Ewentualna utrata wartości rozpoznawana jest w rachunku zysków i strat i
nie podlega odwróceniu w kolejnych okresach.
W aktywach obrotowych zwraca uwagę wysoka wartość należności krótkoterminowych (101,8 mln zł),
w których 64 mln zł to należności inne niż należności handlowe. Z tej kwoty 42,9 mln zł stanowi
należność od MNI S.A. z tytułu sprzedaży akcji DR SA i Neotela oraz 21 mln zł z tytułu zbycia udziałów w
spółce Telelstar.
Grupa MIT ma bezpieczną struktura pasywów finansowanie kapitałami własnymi zabezpieczone jest
w 81%. Stanowi o tym wysoki kapitał zapasowy (po operacji wymiany aktywów).
Bilans skonsolidowany
struktura
(w tys. zł)
31.12.08
31.12.09
30.06.10 31.12.08 31.12.09 30.06.10
AKTYWA TRWAŁE
128 291
85 026
362 127
74,7%
48,5%
77,1%
Wartości niematerialne
122 930
76 048
21 689
95,8%
89,4%
6,0%
Wartość firmy
0
0
291 551
0,0%
0,0%
80,5%
Rzeczowe aktywa trwałe
2 562
1 472
43 972
2,0%
1,7%
12,1%
Inwestycje długoterminowe
391
4 223
3 461
0,3%
5,0%
1,0%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 408
3 283
1 454
1,9%
3,9%
0,4%
AKTYWA OBROTOWE
43 438
90 390
107 330
25,3%
51,5%
22,9%
Zapasy
3 562
119
94
8,2%
0,1%
0,1%
Należności krótkoterminowe
20 629
60 068
101 818
47,5%
66,5%
94,9%
Inwestycje krótkoterminowe
9 009
6 416
5 418
20,7%
7,1%
5,0%
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
10 238
20 009
0
23,6%
22,1%
0,0%
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
0
3 778
0
0,0%
2,2%
0,0%
AKTYWA RAZEM
171 729
175 416
469 457 100,0%
100,0%
100,0%
Kapitał własny
111 000
110 683
380 783
64,6%
63,1%
81,1%
Kapitał zakładowy
51 437
51 437
56 581
46,3%
46,5%
14,9%
Akcje własne
-634
0,0%
0,0%
-0,2%
Kapitał zapasowy
47 457
47 457
329 085
42,8%
42,9%
86,4%
Kapitał z aktualizacji wyceny
0
192
-139
0,0%
0,2%
0,0%
Pozostałe kapitały rezerwowe
0
0
8 235
0,0%
0,0%
2,2%
Zysk (strata) z lat ubiegłych
16 304
9 633
-23 619
14,7%
8,7%
-6,2%
Zysk (strata) netto z bieżącego okresu
-4 198
1 964
11 274
-3,8%
1,8%
3,0%
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
Zobowiązania długoterminowe
18 236
16 004
17 662
10,6%
9,1%
3,8%
Rezerwy na podatek odroczony
1 592
1 312
1 358
8,7%
8,2%
7,7%
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
443
0
259
2,4%
0,0%
1,5%
Pozostałe rezerwy
0
0
3 301
0,0%
0,0%
18,7%
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
15 527
14 434
12 702
85,1%
90,2%
71,9%
Pozostałe zobowiązania finansowe
674
258
42
3,7%
1,6%
0,2%
Zobowiązania krótkoterminowe
42 493
46 291
71 012
24,7%
26,4%
15,1%
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania
23 022
26 975
49 020
54,2%
58,3%
69,0%
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
9 633
3 464
3 464
22,7%
7,5%
4,9%
Pozostałe zobowiązania finansowe
3 173
381
0
7,5%
0,8%
0,0%
Bieżące zobowiązania z tyt. podatku dochodowego
987
2 991
0
2,3%
6,5%
0,0%
Rezerwy na zobowiązania
5 678
12 480
0
13,4%
27,0%
0,0%
Poostałe
0
0
18 528
0,0%
0,0%
26,1%
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami do sprzedaży
0
2 438
0
0,0%
5,3%
0,0%
PASYWA RAZEM
171 729
175 416
469 457 100,0%
98,6%
100,0%

Page 7
Departament Corporate Finance AmerBrokers
7
Rachunek zysków
i strat
Wskaźniki
finansowe
Źródło: sprawozdania Spółki, obliczenia własne
Zaprezentowane dane półroczne potwierdzają systematyczną progresję wyników. Należy przy tym
zwrócić uwagę na fakt, że są one nieporównywalne w stosunku do analogicznego okresu roku
poprzedniego, ponieważ w 2009 roku konsolidowane były aktywa związane z działalnością
kartograficzną (dawne PPWK). Same usługi kartograficzne miały w okresie 1H 2009 roku wartość 8,7
mln zł. Sprzedaż w kolejnych dwóch kwartałach br. ma tendencję wzrostową. W 1Q 2010 roku
przychody wyniosły 22,7 mln zł, natomiast w 2Q już 28,1 mln zł, co oznacza wzrost o 23,6% w ujęciu
q/q. EBIT kwartalnie wyniósł odpowiednio: 8,5 oraz 8,9 mln zł, natomiast zysk netto: 4,1 oraz 7,1 mln zł.
Źródło: sprawozdania Spółki, obliczenia własne
* wskaźniki obliczone dla zysku netto narastająco za ostatnie 4 kwartały
Analiza sytuacji finansowej Grupy na podstawie zaprezentowanych wskaźników wypada pozytywnie. W
1H2010 generowane były wysokie marże. Płynność jest na dobrym poziomie, a zadłużenie ocenić
należy jako niskie.
Rachunek zysków i strat skonsolidowany
zmiana
(w tys. zł)
2008
2009
1H 2010 09/08
1H10/
1H09
Przychody ze sprzedaży
172 899
135 244
50 848 -21,8%
-36,6%
Koszt własny sprzedaży
148 465
112 472
33 817 -24,2%
-45,7%
Zysk (strata) brutto na sprzedaży
24 434
22 772
17 031
-6,8%
-4,6%
Pozostałe przychody operacyjne
2 932
834
2 165 -71,6%
345,5%
Koszty ogólnego zarządu
8 819
8 258
754
-6,4%
-86,1%
Koszty sprzedaży
13 789
8 661
657 -37,2%
-86,7%
Pozostałe koszty operacyjne
6 198
7 421
271
19,7%
-80,7%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-1 440
-734
17 514
-
166,6%
Przychody finansowe
155
1 444
199 831,6%
-18,4%
Koszty finansowe
3 075
2 772
3 194
-9,9%
113,8%
Pozostałe koszty operacyjne
0
6 102
0
-
-
Zysk brutto
-4 359
4 041
14 519
-
172,9%
Zysk / (Strata) z konsolidacji
65
0
0
-
-
Podatek dochodowy
-96
2 077
3 245
-
-
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej
-4 198
1 964
11 274
-
111,9%
Wskaźniki finansowe skonsolidowane
2008
2009
1H 2010
Rentowność
EBITDA
0,02%
0,57%
44,42%
EBIT
-0,83%
-0,54%
34,44%
Wskaźnik rentowności brutto
-2,52%
2,99%
28,55%
Wskaźnik rentowności netto
-2,43%
1,45%
22,17%
ROA*
-2,44%
1,12%
2,46%
ROE*
-3,78%
1,77%
3,22%
Płynność
Kapitał obrotowy (w tys. zł)
945
44 099
36 318
Wskaźnik bieżący
1,02
1,95
1,51
Wskaźnik płynności szybkiej
0,94
1,95
1,51
Zadłużenie
Wskaźnik zadłużenia
35,4%
35,5%
18,9%
Wskaźnik zadłużenia kap. własnego
54,7%
56,3%
23,3%
Dług netto (w tys. zł)
19 998
12 121
10 790
Rotacja
Rotacja zapasów (w dniach)
9
6
1
Rotacja należności (w dniach)
43
46
81
Rotacja zobowiązań (w dniach)
45
62
85

Page 8
Departament Corporate Finance AmerBrokers
8
Wycena
Metoda
dochodowa
Założenia do
prognoz
Do wyceny metodą DCF zostały przyjęte prognozy sporządzone przez DM AmerBrokers w oparciu
o następujące założenia:
*przy obecnym kursie, od roku 2010 dla docelowej liczby akcji równej 172 mln
Źródło: Prognoza DM AmerBrokers S.A.
W założeniach do wyceny metodą DCF na 2010 rok, opieramy się na wynikach Grupy MIT w 1H 2010
roku oraz rozmowach ze Spółką, dotyczących oczekiwanego tempa rozwoju działalności operacyjnej.
Przyjmujemy, że drugie półrocze br. Grupa MIT zakończy przychodami ze sprzedaży na poziomie
zbliżonym do pierwszych 6 miesięcy br. Podkreślamy jednak, że z uwagi na specyfikę działania Grupy, tj.
znaczny udział mobilnych usług loteryjnych oraz to, że podlegają one rygorom Ustawy o grach
losowych, zasadniczą część profitów MIT S.A. realizować będzie z marży danego projektu. Stąd kluczowe
według nas jest określenie poziomu EBIT, EBITDA oraz zysku netto, a nie skali rocznych przychodów.
Podejście takie stosujemy dla wszystkich lat prognozy (2010 2014).
W związku z powyższym zakładamy, że 2010 rok Grupa MIT zakończy wynikiem EBIT równym 32 mln zł,
EBITDA wyniesie 42 mln zł, a zysk netto 20 mln zł. Analizując tegoroczne wyniki i wykonanie naszej
prognozy, które odpowiednio wynosi: 55%, 54% oraz 56%, uważamy, że nasze założenia powinny zostać
wykonane.
Prognozowane przez nas wyniki na 2010 rok stanowią punkt wyjścia na kolejne 4 lata. Szacujemy przy
tym, że w związku z przewidywanym dynamicznym rozwojem rynku mobilnych usług dodanych,
poprawie perspektyw dla rynku reklamowego oraz wzrostu telemarketingowych usług
outsourcingowych, Spółka notować będzie co roku wzrost EBIT oraz zysku netto. Rozmowy ze Spółką
wskazują, że tempo wzrostu powinno być dwucyfrowe, niemniej naszym zdaniem ze względu na ryzyko
wzrostu konkurencji, w swoich przyjęliśmy założenia bardziej ostrożne. Tempo wzrostu EBIT
przyjmujemy na poziomie +10% w roku 2011 oraz +8% w kolejnych 3 latach (r/r). Dla zysku netto, z
uwagi na niskie zadłużenie i możliwość wypracowania lepszego wyniku w stosunku do EBIT, w całym
okresie prognozy zakładamy stałe 10% tempo wzrostu.
Grupa MIT w bieżącym roku zrealizuje nakłady inwestycyjne na poziomie zbliżonym do 10 mln zł, z
czego jedynie 40% pochodzić będzie ze środków własnych, a pozostała część z funduszy UE. Spółka
otrzymała dofinansowanie w związku z programem Kapitał ludzki, tak więc poziom inwestycji na rok
bieżący przyjmujemy w kwocie 4 mln zł. Na rozmów przeprowadzonych ze Spółką przyjmujemy, że
nakłady inwestycyjne rosnąć będą o 2 mln zł r/r do roku 2012, natomiast od roku 2013 przekroczą
poziom amortyzacji.
Dodatkowo zakłada się, że rezydualny wzrost FCF po okresie prognozy wynosić będzie 1%. Dług netto
oraz relację długu do kapitałów własnych przyjęto wg danych bilansowych na koniec 1H2010 roku.
Liczba akcji przyjęta w metodzie dochodowej jest docelową, wynikającą z umów wymiany aktywów
pomiędzy MIT S.A., a MNI S.A.
Prognozowane wskaźniki, dane w tys. zł*
2009
2010P
2011P
2012P
2013P
2014P
Przychody ze sprzedaży
135 244
100 000
110 000
121 000
133 100
146 410
miana przychod w
-36,6%
-26,1%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
EBITDA
774
42 000
45 218
48 053
51 114
54 417
Marża EBITDA
0,6%
42,0%
41,1%
39, %
38,4%
3 ,2%
EBIT
-734
31 908
35 099
37 907
40 939
44 214
Marża operacy na
-0,5%
31,9%
31,9%
31,3%
30,8%
30,2%
Zysk (strata) netto jednostki dominującej
1 964
20 000
22 000
24 200
26 620
29 282
Marża zysku netto
1,5%
20,0%
20,0%
20,0%
20,0%
20,0%
P/Sales
1,97
2,67
2,42
2,20
2,00
1,82
EV/EBITDA
360,20
6,59
6,15
5,81
5,48
5,18
P/E
135,80
13,34
12,12
11,02
10,02
9,11

Page 9
Departament Corporate Finance AmerBrokers
9
Źródło: obliczenia własne
Wartość jednej akcji MIT S.A. wyliczona metodą dochodową, przy przyjętych powyżej założeniach,
wynosi 1,95 zł.
Metoda
porównawcza
Spółka MIT zaliczana jest na GPW do sektora Media. Kierując się kryterium zbliżonego profilu działania
wybierając spółki do wyceny metodą porównawczą najbardziej właściwe było uwzględnienie: One-2-
One, K2 Internet, Cammedia, Netmedia. Z kolei w Europie taki sam profil działania prezentuje włoska
spółka Buongiorno, notowana na giełdzie w Mediolanie. Naszym zdaniem na chwilę obecną
dokonywanie wyceny metodą porównawczą dla MIT S.A. jest nieuzasadnione, ponieważ:
dane finansowe są nieporównywalne. Narastająco za ostatnie 4 kwartały MIT S.A.
wykazuje wyniki dawnego PPWK.
Docelowa liczba akcji dla MIT S.A. będzie różna od obecnej.
Czynniki te naszym zdaniem wpłynęły by na wypaczenie wyceny tą metodą. Uwzględniając tylko
docelową liczbę akcji wskaźniki wyceny rynkowej kształtowały by się na odmiennych poziomach.
Wycena metodą DCF
(tys zł)
2010P
2011P
2012P
2013P
2014P
2014P+
Zysk operacyjny
31 908
35 099
37 907
40 939
44 214
44 214
- opodatkowanie EBIT
6 063
6 669
7 202
7 778
8 401
8 401
NOPLAT
25 845
28 430
30 704
33 161
35 814
35 814
+ Amortyzacja
10 092
10 119
10 146
10 174
10 203
10 203
- Zmiana kapitału pracującego
-19 547
-859
-945
-1 040
-1 144
-114
Nadwyżka operacyjna
16 391
37 690
39 906
42 296
44 873
45 902
- Wydatki inwestycyjne
4 000
6 000
8 000
10 200
11 000
11 000
Wolne przepływy pieniężne (FCF)
12 391
31 690
31 906
32 096
33 873
34 902
współczynnik dyskonta
90,9%
82,6%
75,1%
68,2%
62,0%
62,0%
Wartość bieżąca (PV FCF)
11 261
26 175
23 951
21 897
21 003
Stopa wolna od ryzyka
5,2%
5,2%
5,2%
5,2%
5,2%
5,2%
Premia za ryzyko (dług)
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
Stopa podatkowa
19,0%
19,0%
19,0%
19,0%
19,0%
19,0%
Efektywny koszt długu
5,8%
5,8%
5,8%
5,8%
5,8%
5,8%
Beta
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Premia za ryzyko (kapitał własny)
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
Koszt kapitału własnego
10,2%
10,2%
10,2%
10,2%
10,2%
10,2%
Dług / (Dług + Kapitały własne)
4,1%
4,1%
4,1%
4,1%
4,1%
4,1%
WACC
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
Suma DCF 2009-2013
104 288
Rezydualny wzrost FCF po okresie prognozy
1,0%
Wartość rezydualna 2012+ (RV)
390 353
Zdyskontowana wartość rezydualna (PV RV)
242 042
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
346 330
Dług netto
10 790
Wartość 100% akcji
335 540
Liczba akcji (tys. szt)
172 071
Wartość 1 akcji, w zł
1,95
Analiza wrażliwości wyceny DCF na przyjęte założenia
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
1,0%
1,68
1,74
1,81
1,88
1,96
0,5%
1,74
1,80
1,88
1,96
2,05
WACC
0,0%
1,80
1,87
1,95
2,04
2,14
-0,5%
1,86
1,94
2,03
2,13
2,25
-1,0%
1,94
2,03
2,13
2,24
1,82
Źródło: obliczenia własne
Zmienne
Rezydualny wzrost FCF po okresie prognozy

Page 10
Departament Corporate Finance AmerBrokers
10
Spółka Buongiorno, która ma najbardziej zbliżony profil działania do MIT S.A., charakteryzuje się
następującymi wskaźnikami wyceny rynkowej:
Dla naszej prognozy na rok 2010 oraz przy bieżącym kursie i docelowej liczby akcji wynikającej z
podwyższenia kapitału po transakcji wymiany aktywów z MNI S.A., analogiczne wskaźniki wyceny
rynkowej będą kształtować się w przypadku MIT S.A. następująco:
Rekomendacja
W celu uzyskania końcowej wyceny MIT S.A. przyjmujemy wycenę metodą dochodową. Uzyskana w ten
sposób wartość jednej akcji MIT wynosi 1,95 zł. W związku z tym, że jest ona o 25,8% wyższa od
bieżącej wyceny rynkowej, wydajemy dla Spółki rekomendację Kupuj.
Analiza techniczna
Od początku bieżącego roku kurs Spółki kształtuje trend horyzontalny. Dolne ograniczenie linia obrony
przebiega przy poziomie zbliżonym do 1,40 zł. Strefa oporu technicznego rozpoczyna się od pułapu 1,60
zł do 1,70 zł. Generalnie o tendencji zadecyduje wybicie poniżej lub ponad wymienione poziomy
cenowe. Krótkoterminowo sytuacja ulegała poprawie, na wykresie widoczne są dwie fale wzrostowe i
dwie korekcyjne. W przypadku wygenerowania trzeciej fali wzrostowej może dojść do ataku na
długoterminowy opór techniczny. Niestety siła techniczna słabnie, co widoczne jest po zachowaniu
oscylatorów, w związku z czym należy się spodziewać wydłużenia czasu trwania trendu bocznego.
Spółka
Kurs
P/Sales
EV/EBITDA
P/E
P/BV
BUONGIORNO
0,88 EUR
0,37
3,68
12,23
0,63
Spółka
Kurs
P/Sales
EV/EBITDA
P/E
P/BV
MIT
1,55 zł
2,67
6,59
13,34
0,52
18
2010
1
March
8
15
22
29
6
April
12
19
26
4
May
10
17
24
31
7
June
14
21
28
5
July
12
19
26
2
August
9
16
23
30
6
September
13
20
27
4
October
-0.03
-0.02
-0.01
0.00
0.01
0.02
0.03
5000
10000
15000
20000
x100
35
40
45
50
55
60
65
70
75
35
40
45
50
55
60
65
70
75
1.35
1.40
1.45
1.50
1.55
1.60
1.65
1.70
1.35
1.40
1.45
1.50
1.55
1.60
1.65
1.70
MIT (1.57000, 1.57000, 1.54000, 1.55000, +0.00000)

Page 11
Departament Corporate Finance AmerBrokers
11
Informacje dodatkowe
Zastrzeżenia prawne
Niniejsza analiza, zawierająca rekomendację inwestycyjną, została przygotowana przez Departament Corporate Finance. Jest ona skierowana do
klientów detalicznych i profesjonalnych Domu Maklerskiego AmerBrokers i jest udostępniana nieodpłatnie.
Analiza została przygotowana przez jej autora z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i z zachowaniem należytej staranności, w celu osiągnięcia
rzetelności i obiektywności, jak również z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jej treść.
Autor analizy oraz Dom Maklerski AmerBrokers nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych, podjętych
w oparciu o ten dokument.
Niniejsza analiza podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90,
poz. 631). Powielanie bądź publikowanie niniejszej analizy lub jej części bez pisemnej zgody DM AmerBrokers jest zabronione.
Dane prezentowane w niniejszym dokumencie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM AmerBrokers za wiarygodne i rzetelne,
jednakże DM AmerBrokers nie może zagwarantować ich dokładności, poprawności i pełności.
Źródło danych informacje ze spółki, prospekty emisyjne, raporty finansowe, opracowania branżowe, informacje prasowe oraz dostępne
w Internecie itp.
Objaśnienie skrótów
stosowanych
w analizie
P/E - cena do zysku netto przypadającego na jedną akcję
EV/EBITDA wartość przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację w przeliczeniu na jedną akcję
P/Sales - cena do przychodów ze sprzedaży na jedną akcję
P/BV - cena do wartości księgowej na jedną akcję
EPS - zysk netto przypadający na jedną akcję
BVPS - wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EBIT - zysk operacyjny
EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja
ROA - stopa zwrotu z aktywów
ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych
DCF - zdyskontowane przepływy pieniężne
FCF - wolne przepływy pieniężne
NOPLAT - zysk operacyjny po opodatkowaniu (teoretyczny)
WACC - średni ważony koszt kapitału
PV - wartość bieżąca
RV - wartość rezydualna
EV - wartość przedsiębiorstwa (kapitalizacja spółki + zadłużenie netto)
Metody wyceny
W niniejszej analizie zastosowano dwie metody wyceny akcji Spółki: metodę dochodową i metodę porównawczą. Każda z tych metod ma swoje
zalety, ale też jest obciążona wadami.
Metoda dochodowa (znana także jako metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych - DCF) opiera się na prognozie zdolności spółki lub Grupy
Kapitałowej do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, pomniejszonych o planowane wydatki inwestycyjne netto. Metoda
ta zakłada, że wewnętrzna wartość Spółki (rozumiana jako suma wyceny kapitału własnego i zaangażowanego kapitału obcego), równa jest sumie
zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych Spółki, wyznaczonych jako prognozowana gotówkowa nadwyżka operacyjna, pomniejszona
o prognozowane wydatki inwestycyjne. Po oznaczonym okresie prognozy (minimum 5 lat) zakładamy średni roczny przyrost zysków na określonym
poziomie. Jako stopę dyskontową przyjęto wyznaczony za pomocą modelu CAPM średni ważony koszt kapitału Spółki. Wycena Spółki równa jest
wartości całości zaangażowanego kapitału, pomniejszonej o wartość długu netto. Silną stroną metody dochodowej jest bazowanie w wycenie na
przyszłych przepływach pieniężnych, które stanowią rzeczywistą wartość dla akcjonariuszy. Natomiast wadą tej metody jest opieranie się na
szacunkach odnośnie kształtowania się przepływów pieniężnych, a także przyjmowanie innych założeń, które mogą okazać się nieprecyzyjne.
Metoda porównawcza bazuje na porównaniu poziomów bieżących wybranych wskaźników rynkowych Spółki lub Kapitałowej (np. P/E, EV/EBITDA,
P/Sales, P/BV), z poziomami notowanymi przez spółki wybrane do porównania. Metoda porównawcza bazuje na założeniu, iż akcje spółki powinny
być wyceniane na relatywnie podobnych poziomach co wybrane do porównania spółki. Metodę tą cechuje więc bardzo rynkowe podejście do wyceny
akcji, co można uznać za jej zaletę. Natomiast wadą tej metody jest to, że nie dyskontuje ona przyszłych osiągnięć spółki, a także zakłada iż powinna
ona być wyceniana na średnim poziomie w stosunku do innych spółek, co w niektórych przypadkach może okazać się błędne, biorąc pod uwagę różną
kondycję finansową i perspektywy poszczególnych podmiotów.
Przyjęte przez autora analizy założenia przy wycenie spółki, mogą okazać się nietrafne. Niektóre z tych założeń bardzo mocno wpływają na końcową
wycenę spółki. W związku z tym istnieje ryzyko odmiennego zachowania kursu spółki w porównaniu z jej wyceną wykonaną przez DM AmerBrokers.
Rekomendacja
Definicje dotyczące
wydawanych
rekomendacji
Datą pierwszego udostępnienia rekomendacji jest data wskazana na pierwszej stronie analizy. Rekomendacja została wydana na podstawie:
sprawozdań finansowych publikowanych przez spółkę (również w przypadku, gdy elementy tych sprawozdań nie zostały zamieszczone w niniejszej
analizie) oraz wyceny metodą dochodową i porównawczą. W stosunku do poprzedniej rekomendacji nie wystąpiły istotne zmiany dotyczące metod
i podstaw wyceny, przyjętych przy ocenie spółki oraz projekcji cenowych zawartych w rekomendacji. W przeciwnym wypadku zostało to wyraźnie
wskazane w treści rekomendacji.
Horyzont czasowy wydawanych rekomendacji wynosi od 6 do 12 miesięcy. DM AmerBrokers zastrzega sobie możliwość dokonania zmian
rekomendacji w trakcie jej ważności (w przypadku zajścia zdarzenia uzasadniającego taką zmianę).
KUPUJ - uważamy, że dana spółka jest niedowartościowana i jej akcje powinny zyskiwać na wartości. Podana cena docelowa oznacza wartość spółki
(wynikającą z wyceny fundamentalnej), do której powinien dotrzeć jej kurs. Nie jest to jednak maksymalny zasięg wzrostów, gdyż po dotarciu kursu
do ceny docelowej rekomendacja może zostać zmieniona na TRZYMAJ. Jest to możliwe w sytuacji gdy sprzyjające będą warunki rynkowe,
a zachowanie kursu będzie wskazywało na prawdopodobieństwo kontynuacji wzrostów.
SPRZEDAJ - sądzimy, że dana spółka jest zbyt wysoko wyceniana, biorąc pod uwagę jej sytuację fundamentalną lub rynkową. Oznacza to, że akcje
spółki powinny tracić na wartości, w związku z czym zalecamy pozbywanie się ich.

Page 12
Departament Corporate Finance AmerBrokers
12
TRZYMAJ - uważamy, że akcje spółki, dla której wydano taką rekomendację są niedowartościowane, ale w znacznie mniejszym stopniu niż przy
rekomendacji KUPUJ. Sądzimy jednak, że nie warto pozbywać się akcji, gdyż powinny one zyskiwać na wartości, szczególnie przy sprzyjających
warunkach rynkowych.
NEUTRALNIE - oznacza powstrzymanie się od wyraźnego zalecenia inwestycyjnego.
Wykaz rekomendacji
Wykaz rekomendacji wydanych dla spółki w ciągu ostatnich 6 miesięcy: w ciągu ostatnich 6 miesięcy dla spółki nie były wydawane rekomendacje
Rekomendacje wydane
w 2Q 2010 roku
Powiązania
Informacje o powiązaniach pomiędzy DM AmerBrokers a Spółką: powiązania nie występują.
Nadzór
Nadzór nad Domem Maklerskim AmerBrokers S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Kontakty
DEPARTAMENT
RYNKU WTÓRNEGO:
Zbigniew Starzycki
tel. 22 397 60 10
zbigniew.starzycki@amerbrokers.net
Janusz Bobrowski
tel. 22 397 60 12
janusz.bobrowski@amerbrokers.net
Krzysztof Boryczko
tel. 22 397 60 13
krzysztof.boryczko@amerbrokers.net
Paweł Kwiatkowski
tel. 22 397 60 11
pawel.kwiatkowski@amerbrokers.net
Marcin Markowski
tel. 22 397 60 15
marcin.markowski@amerbrokers.net
DEPARTAMENT
CORPORATE FINANCE:
Zbigniew Bętlewski
tel. 22 397 60 22
zbigniew.betlewski@amerbrokers.net
Robert Kurowski
tel. 0 663 933 490
kurowskirobert@gmail.com
Branże: IT, telekomunikac a, media, przemysł spożywczy, hotele i restaurac e, banki, ubezpieczenia
Renata Miś
tel. 22 397 60 25
renata.mis@amerbrokers.net
Branże: handel detaliczny, handel hurtowy, przemysł: elektromaszynowy, drzewny, farmaceutyczny, lekki, paliwowy, energetyka, przemysł inne,
finanse inne
Łukasz Rosiński
tel. 22 397 60 24
lukasz.rosinski@amerbrokers.net
Branże: budownictwo, deweloperzy, przemysł: materiał w budowlanych, chemiczny, metalowy, motoryzacy ny, tworzyw sztucznych, usługi inne
Rekomendacje wydane przez DM AmerBrokers w 2Q 2010 roku
Kupuj
Trzymaj
Sprzedaj
Neutralnie
Liczba rekomendacji
2
2
0
7
Udział procentowy
18%
18%
0%
64%