Page 1
An intriguing and fast-paced game from the trader, gamblingslot is a classic choice.
1
Komunikat ze 103. posiedzenia
Komisji Nadzoru Finansowego
w dniu 26 maja 2010 r.
1.
W sto trzecim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:
Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów
1
,
Pan Marek Bucior – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
Pani Danuta Wawrzynkiewicz – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
2
.
2.
KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności przez:
Contango Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (KNF jednocześnie zezwoliła
teŜ na utworzenie Quantum 1 FIZ Aktywów Niepublicznych, Quantum 2 FIZ Aktywów
Niepublicznych i Contango FIZ).
3.
Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w
zakresie zarządzania portfelami maklerskich instrumentów finansowych przez:
CASPAR Asset Management SA.
4.
Komisja jednogłośnie nałoŜyła na Euro Bank SA karę pienięŜną w wysokości 500
tysięcy złotych za brak realizacji zaleceń poinspekcyjnych, głównie w zakresie wdroŜenia w
banku systemów wspomagających zarządzanie ryzykiem (zgodnie z art. 138 ust. 3 Prawa
bankowego).
5.
KNF jednogłośnie zezwoliła Banco Santander SA z Hiszpanii na wykonywanie za
pośrednictwem Santander Consumer Bank SA prawa do 75% i więcej głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy:
AIG Bank Polska SA.
KNF jednogłośnie zezwoliła teŜ Bankowi Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku (USA) na
wykonywanie za pośrednictwem podmiotów zaleŜnych z grupy AIG prawa do 20% lub więcej,
jednak poniŜej 25% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Santander Consumer
Bank SA.
6.
Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:
Pana Bartosza Chytły na Prezesa Zarządu Banku DnB NORD Polska SA,
1 Pan D. Daniluk nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2 i 3.
2 Pani D. Wawrzynkiewicz nie brała udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 4.
26 maja 2010 r.

Page 2
2
Pana Jana Czeremchy na Członka Zarządu Raiffeisen Bank Polska SA,
Pana Jerzego Jemioły na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach,
Pani Bogumiły Kaszany na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Krośnie
Odrzańskim,
Pani Barbary Kociugi na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Ruścu,
Pana Sebastiana Nietykszy na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego we Wschowie,
Pana Witolda Okarmy na Członka Zarządu Banku Gospodarki śywnościowej SA.
7.
KNF jednogłośnie odmówiła wyraŜenia zgody na powołanie:
Pana Wojciecha Bauera na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach
ze względu na brak rękojmi ostroŜnego i stabilnego zarządzania bankiem.
8.
Komisja jednogłośnie odmówiła wyraŜenia zgody na powołanie:
Pani Krystyny Bilskiej na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Dobrem
ze względu na brak doświadczenia zawodowego niezbędnego do kierowania bankiem, w
szczególności ograniczone doświadczenie na stanowisku kierowniczym w bankowości.
9.
KNF jednogłośnie zezwoliła na nabycie przez Fortis Bank Polska SA zorganizowanej
części przedsiębiorstwa bankowego BNP Paribas SA Oddział w Polsce.
10. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w
zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i innych rekomendacji o
charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych przez:
Alior Bank SA (zezwolenie obejmuje dodatkowo działalność maklerską w zakresie
doradztwa inwestycyjnego),
NWAI Dom Maklerski SA,
Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o.,
Dom Maklerski AmerBrokers SA.
11. KNF jednogłośnie udzieliła zgody na zmianę depozytariusza przez:
NOVO FIO (na ING Bank Śląski SA),
SECUS Pierwszy FIZ Spółek Niepublicznych (na Kredyt Bank SA).
12. Komisja jednogłośnie nie zgłosiła sprzeciwu wobec planowanego nabycia akcji:
Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA przez Investors Holding SA w
liczbie, która spowoduje przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy,
Domu Inwestycyjnego Investors SA przez Investors Holding SA w liczbie, która
spowoduje przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,
X–Trade Brokers Domu Maklerskiego SA przez XX ZW Investment Group Ltd. z
Cypru w liczbie, która spowoduje przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy.

Page 3
3
13. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:
2 czerwca 2010 r. (dokończenie 103. posiedzenia)
16 czerwca 2010 r.
28 czerwca 2010 r.
15 lipca 2010 r.
5 sierpnia 2010 r.
31 sierpnia 2010 r.
14 września 2010 r.
28 września 2010 r.
12 października 2010 r.