Page 1
ANEKS NR 1
do Prospektu Emisyjnego
spółki FAST FINANCE S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 11 marca 2010 r.
Niniejszy Aneks nr 1 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym.
Numery strony i punkty dotyczą Prospektu emisyjnego spółki FAST FINANCE S.A. zatwierdzonego przez Komisję
Nadzoru Finansowego w dniu 11 marca 2010 r.
Podstawą złożenia niniejszego aneksu jest:
1. Dokonanie w dniu 12 marca 2010 r. emisji i przydziału pierwszej transzy obligacji (seria A) w kwocie
10.000.000 złotych (dziesięć milionów) w ramach Programu Emisji Obligacji. Oferującym obligacje w ramach
Programu Emisji Obligacji jest Dom Maklerski BPS S.A.
Uwzględniając powyższe zdarzenie dodano, zaktualizowano lub zmodyfikowano następujące informacje w
treści Prospektu Emisyjnego:
Aktualizacja nr 1:
Str. [42], pkt. 6.4.2 części rejestracyjnej prospektu
Było:
„W dniu 21 grudnia 2009 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie Programu Emisji Obligacji. Program
ten obejmuje emisję obligacji kuponowych, zabezpieczonych, dwuletnich w wysokości do 30 mln PLN. Obligacje
będą emitowane w seriach i oferowane zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach
(Dz. U. z 2001r., Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.). Podmiotem pełniącym funkcję Agenta Emisji będzie Dom
Maklerski Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, na podstawie umowy pomiędzy Emitentem, a
Domem Maklerskim BPS S.A. z dnia 21 grudnia 2009 roku. Program Emisji Obligacji zakłada, że emisje będą
przeprowadzane w 6 (sześciu) seriach. Nominał jednej obligacji ustali dla każdej serii Emitent z tym, że nie
będzie on niższy niż jeden tysiąc złotych oraz będzie całkowitą wielokrotnością tej kwoty. Warunki
oprocentowania obligacji zostaną wskazane przez Emitenta w dokumencie Zlecenia Emisji.
W celu zabezpieczenia roszczeo obligatariuszy wynikających z danej serii obligacji Emitent ustanowi na rzecz
obligatariuszy jedno z poniżej określonych zabezpieczeo lub oba zabezpieczenia łącznie:
1) zastaw rejestrowy na wierzytelnościach z rachunku bieżącego przysługujących Emitentowi.
2) zastaw rejestrowy w wysokości 250% (słownie: dwustu pięddziesięciu procent) łącznej wartości
nominalnej danej serii obligacji na zbiorze wierzytelności przysługujących Emitentowi.
Na dzieo zatwierdzenia prospektu Emitent ustanowił na rzecz Zastawnika zastaw o wartości do 25 mln PLN.
Zastaw został wpisany do rejestru zastawów na podstawie postanowieo z dnia 10 lutego 2010 roku, pod
pozycjami 2200688 i 2200689.
W dniu 26 lutego 2010 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w myśl, której w dniu 12 marca 2010 r. zostanie
wyemitowana w ramach Programu Emisji Obligacji pierwsza seria (seria A) obligacji dwuletnich o łącznej
wartości 10.000.000 (słownie: dziesięciu milionów) złotych, z terminem wykupu 11 marca 2012.”
Str. [42], pkt. 6.4.2 części rejestracyjnej prospektu
Jest:
„W dniu 21 grudnia 2009 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie Programu Emisji Obligacji. Program
ten obejmuje emisję obligacji kuponowych, zabezpieczonych, dwuletnich w wysokości do 30 mln PLN. Obligacje
będą emitowane w seriach i oferowane zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach

Page 2
(Dz. U. z 2001r., Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.). Podmiotem pełniącym funkcję Agenta Emisji jest Dom
Maklerski Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, na podstawie umowy pomiędzy Emitentem, a
Domem Maklerskim BPS S.A. z dnia 21 grudnia 2009 roku.
Program Emisji Obligacji zakłada, że emisje będą przeprowadzane w 6 (sześciu) seriach. Nominał jednej obligacji
wynosi jeden tysiąc złotych.
Oprocentowanie Obligacji Serii A będzie zmienne jako odpowiednia stawka WIBOR 6 M powiększona o marżę
6,00% z częstotliwością wypłaty odsetek kuponowych co sześd miesięcy.
W celu zabezpieczenia roszczeo obligatariuszy wynikających z danej serii obligacji Emitent ustanowi na rzecz
obligatariuszy jedno z poniżej określonych zabezpieczeo lub oba zabezpieczenia łącznie:
1) zastaw rejestrowy na wierzytelnościach z rachunku bieżącego przysługujących Emitentowi.
2) zastaw rejestrowy w wysokości 250% (słownie: dwustu pięddziesięciu procent) łącznej wartości
nominalnej danej serii obligacji na zbiorze wierzytelności przysługujących Emitentowi.
Na dzieo zatwierdzenia prospektu Emitent ustanowił na rzecz Zastawnika zastaw o wartości do 25 mln PLN.
Zastaw został wpisany do rejestru zastawów na podstawie postanowieo z dnia 10 lutego 2010 roku, pod
pozycjami 2200688 i 2200689.
W dniu 26 lutego 2010 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w myśl, której w dniu 12 marca 2010 r. została
wyemitowana w ramach Programu Emisji Obligacji pierwsza seria (seria A) obligacji dwuletnich o łącznej
wartości 10.000.000 (słownie: dziesięciu milionów) złotych, z terminem wykupu 11 marca 2012. W dniu 12
marca 2010 roku Zarząd Emitenta postanowił dokonad przydziału 10.000 (słownie: dziesięciu tysięcy) sztuk
obligacji serii A emitowanych w dniu 12 marca 2010 roku obligatariuszowi: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z
siedzibą w Warszawie zgodnie z powiadomieniem Agenta Emisji (Dom Maklerski Banku BPS S.A.) o przyjęciu
formularza propozycji nabycia.”
Aktualizacja nr 2
Str. [62], pkt. 10.3 części rejestracyjnej prospektu
Było:
Tabela 17a Emisje Obligacji
Instytucja (podmiot)
obejmujący obligacje
Kwota (zł)
Rodzaj zobowiązania
finansowego
Data wykupu
P&P Portfolio Synergy Fund,
Liechtenstein
1.000.000
Obligacje
29.04.2010
P&P Portfolio Synergy Fund,
Liechtenstein
1.000.000
Obligacje
29.10.2010
P&P Portfolio Synergy Fund,
Liechtenstein
1.000.000
Obligacje
29.04.2011
P&P Portfolio Synergy Fund,
Liechtenstein
1.000.000
Obligacje
29.10.2011
P&P Portfolio Synergy Fund,
Liechtenstein
500.000
Obligacje
18.08.2010
P&P Portfolio Synergy Fund,
Liechtenstein
500.000
Obligacje
18.02.2011
P&P Portfolio Synergy Fund,
Liechtenstein
500.000
Obligacje
18.08.2011
P&P Portfolio Synergy Fund,
Liechtenstein
500.000
Obligacje
18.02.2012
Źródło: Emitent

Page 3
Str. [62], pkt. 10.3 części rejestracyjnej prospektu
Jest:
Tabela 17a Emisje Obligacji
Instytucja (podmiot)
obejmujący obligacje
Kwota (zł)
Rodzaj zobowiązania
finansowego
Data wykupu
P&P Portfolio Synergy Fund,
Liechtenstein
1.000.000
Obligacje
29.04.2010
P&P Portfolio Synergy Fund,
Liechtenstein
1.000.000
Obligacje
29.10.2010
P&P Portfolio Synergy Fund,
Liechtenstein
1.000.000
Obligacje
29.04.2011
P&P Portfolio Synergy Fund,
Liechtenstein
1.000.000
Obligacje
29.10.2011
P&P Portfolio Synergy Fund,
Liechtenstein
500.000
Obligacje
18.08.2010
P&P Portfolio Synergy Fund,
Liechtenstein
500.000
Obligacje
18.02.2011
P&P Portfolio Synergy Fund,
Liechtenstein
500.000
Obligacje
18.08.2011
P&P Portfolio Synergy Fund,
Liechtenstein
500.000
Obligacje
18.02.2012
Bank BPS S.A.
10.000.000
Obligacje
11.03.2012
Źródło: Emitent