Page 1
To obtain an original or a certified copy: California apostille, apostille documents.
Od wydania przez nas rekomendacji Kupuj w dniu
07.04.2009 kurs Armatury wzrósł o 55%. Dokonaliśmy
weryfikacji założeń naszej wyceny i podtrzymujemy
rekomendację Kupuj, wyznaczając nową cenę
docelową na poziomie 3,14 zł, wyższą o 17,2% od
bieżącego kursu giełdowego.
Bezpośrednim powodem zmiany założeń naszej wyceny
są wyniki osiągnięte przez Spółkę w I półroczu br. oraz
przejęcie Armagora. Grupa przekroczyła poziom 100 mln
zł przychodów, o 152% r/r wzrósł również zysk
operacyjny po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych
(przeszacowanie przejętego majątku Toory). Rentowność
operacyjna sięgnęła w I półroczu br. 7,1%, przy 6,4% na
koniec 2008 roku i 3,3% w pierwszym półroczu 2008
roku. Jest to wynik istotnie wyższy od naszych założeń.
Bardzo dobre wyniki sprzedażowe osiągnął segment
grzejników aluminiowych, który był motorem wzrostu
całej Grupy. Pozytywnym zaskoczeniem są dla nas także
wyniki sprzedaży baterii, które pomimo kryzysu
wygenerowały podobne przychody jak w 2008 roku.
W sierpniu 2009 roku Armatura przejęła producenta
zaworów i złączek - spółkę Armagor. W latach 2006-2008
przychody spółki sięgały 22,5-26,8 mln zł, przy dodatnich
wynikach finansowych. Przejęcie Armagora jest jednym
z elementów realizacji średnioterminowej strategii
krakowskiej Grupy, która zakłada wzrost sprzedaży do
350 mln zł w 2012 roku. Konsekwentna realizacja
wszelkich prognoz i publicznych deklaracji naszym
zdaniem potwierdza słuszność powyższej decyzji.
W naszej nowej prognozie podnieśliśmy założenia
dotyczące wzrostu przychodów Grupy w kolejnych
latach. Nadal uważamy poziom 350 mln zł przychodów
w 2012 roku za ambitne założenie. Naszym zdaniem
realne jest jednak istotne przekroczenie poziomu 300
mln zł w tym okresie. W związku z istotnie wyższą
rentownością na poziomie operacyjnym osiągniętą w I
półroczu 2009 roku, zdecydowaliśmy o podwyższeniu jej
poziomu w kolejnych latach do 7% z konserwatywnych
5%, które przyjęliśmy w poprzedniej analizie. Pociągnęło
to za sobą podwyższenie poziomu rentowności netto w
kolejnych latach do 4,5%. Dodatkowym czynnikiem, który
nas do tego skłania są istotne oszczędności, które Grupa
będzie realizowała dzięki synergiom kosztowym
(przeniesienie części produkcji do zakładów w Nisku i
Gorzowie Śląskim, restrukturyzacja zatrudnienia),
wynikającym z potencjału nowych podmiotów w Grupie.
Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale „Informacje dodatkowe”.
Data: 02.09.2009
Rekomendacja: KUPUJ
Wycena: 3,14
Analityk: Łukasz Rosiński
Materiały budowlane
Armatura Kraków S.A.
Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa
Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61
e-mail: abrok@amerbrokers.net
Kurs bieżący (zł):
2,68
Liczba akcji (tys.):
80 000
Free float:
33,8%
(72,5 mln zł)
Dane (tys. zł)
2007
2008*
IH 2009*
2009P*
Sprzedaż
168 675
190 562
100 879
238 203
Zysk operacyjny
9 569
12 178
7 228
16 769
Zysk netto
6 059
8 548
4 788
10 719
Wartość księgowa
94 500
132 927
237 161
243 092
Kapitalizacja
133 210
127 140
209 040
214 400
Liczba akcji (tys)
77 000
78 000
78 000
80 000
EPS (zł)
0,08
0,11
0,06
0,13
BVPS (zł)
1,23
1,70
3,04
3,04
P/E
22,0
14,9
17,8
20,0
P/BV
1,4
1,0
0,9
0,9
Kurs (zł) **
1,73
1,63
2,68
2,68
* zysk netto bez uwzględnienia planowanych przez Spółkę przeszacowań
** 2007, 2008 - kurs z ostatniego dnia roku, 2009 - kurs bieżący
Akcjonariusze:
% akcji
% głosów
PZU Życie S.A.
66,2%
66,2%
Pozostali akcjonariusze
33,8%
33,8%
RAZEM
100,0%
100,0%
* dane za okres od 26.08.2008
0,5
1,5
2,5
3,5
15000
25000
35000
45000
55000
65000
75000
WIG*
Armatura*

Page 2
Wydział Corporate Finance AmerBrokers
2
Sytuacja Grupy
Przejęcie
Armagora
Przychody
W sierpniu br. Grupa Armatura Kraków powiększyła się o czwarty podmiot. Armatura za 13,6 mln zł
kupiła 97,9% udziałów producenta zaworów - spółki Armagor. W latach 2006 – 2008 jej roczne
przychody wahały się w przedziale 22,5 mln zł – 26,8 mln zł. Z wypowiedzi medialnych Prezesa Armatury
wynika, że spółka Armagor jest rentowna i wygenerowała w 2008 roku około 1 mln zł zysku netto. Plany
Armatury zakładają osiągnięcie przez Armagor 2 mln zł EBITDA w 2009 roku oraz podwojenie
przychodów w 2010 roku. Spółka posiada spore zapasy aktywów płynnych (środki pieniężne oraz aktywa
nieprodukcyjne), które uatrakcyjniają cenę przejęcia. Spółka posiada dwa zakłady produkcyjne
w Gorzowie Śląskim i oddalonej o ok. 5 km miejscowości Praszcze. Od 1991 roku Armagor funkcjonuje
jako spółka z o.o., sprywatyzowana w drodze leasingu pracowniczego. Wcześniej działała jako zakład
produkcji zaworów w ramach firmy Armatura Olesno, przejętej przez fiński koncern Oras. W strukturze
sprzedaży firmy ok. 60% przychodów realizowanych jest na rynku krajowym, natomiast 40% stanowi
eksport, głównie do Niemiec i Skandynawii. Ciekawostką jest, że produkty spółki były wykorzystywane
np. w elektrowniach atomowych w Finlandii. Świadczy to o nowoczesności zakładów produkcyjnych
i specjalizacji produkowanych zaworów. Prezes Armatury widzi duże możliwości osiągnięcia istotnych
oszczędności, dzięki optymalizacji posiadanego majątku oraz zwiększeniu mocy wytwórczych (m.in.
wprowadzenie 3-zmianowego systemu pracy w jednym zakładzie, zamiast 2-zmianowego w dwóch
zakładach). Przejęcie Armagora jest jednym z elementów realizacji średnioterminowej strategii
krakowskiej Grupy, która zakłada wzrost sprzedaży do 350 mln zł w 2012 roku.
W wynikach I półrocza 2009 roku zauważalny jest istotny wzrost udziału przychodów generowanych
przez segment grzejników aluminiowych. Potwierdzają to informacje dochodzące ze Spółki, o bardzo
dobrym zakontraktowaniu zamówień na grzejniki na początku br., co przełożyło się już na dzień
dzisiejszy na istotnie wyższy udział Armatoory w rynku grzejników (być może uda się nawet przekroczyć
prognozowany na rok bieżący poziom 30% udziału w polskim rynku). W segmencie armatury sanitarnej
podtrzymana została umiarkowana tendencja wzrostowa, co jest czynnikiem pozytywnym, zwłaszcza
w kontekście bardzo niepewnej sytuacji na rynku budowlanym w I półroczu br.
Podstawowym rynkiem zbytu dla Grupy Armatura jest rynek krajowy, na którym uzyskiwano około 86%
wartości przychodów ze sprzedaży. W I połowie 2009 roku Grupa Armatura odnotowała wzrost
sprzedaży krajowej o blisko 23% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2008. Ze względu na
ryzyko finansowe, Grupa zdecydowała o czasowym ograniczeniu ekspansji zagranicznej, koncentrując się
na obsłudze dotychczasowych najważniejszych partnerów handlowych. W związku z tym, w I połowie
2009 roku Grupa zrealizowała sprzedaż eksportową w wysokości ok. 14,1 mln zł, tj. na poziomie niższym
o 8,2% niż w analogicznym okresie roku 2008. Sprzedaż armatury sanitarnej na rynku krajowym była na
poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku ubiegłego, natomiast niższa sprzedaż eksportowa
została w znacznej mierze zrekompensowana poprzez wprowadzenie do sprzedaży nowej oferty
produktowej – zaworów.
Sprzedaż wg rodzajów działalności
tys zł
udział %
tys zł
udział %
Armatura sanitarna i zawory
68 100
67,5%
67 962
78,90%
0,2%
Grzejniki i inne odlewy aluminiowe
28 766
28,5%
13 277
15,40%
116,7%
Pozostałe produkty, towary
4 013
4,0%
4 868
5,70%
-17,6%
Razem
100 879
100,0%
86 107
100,00%
17,2%
Źródło: dane ze Spółki
zmiana%
I połowa 2009
I połowa 2008
Sprzedaż wg rynków zbytu
tys zł
udział %
tys zł
udział %
Sprzedaż krajowa
86 771
86,0%
70 731
82,10%
22,7%
Sprzedaż eksportowa
14 108
14,0%
15 376
17,90%
-8,2%
Razem
100 879
100,0%
86 107
100,00%
17,2%
Źródło: dane ze Spółki
I połowa 2009
I połowa 2008
zmiana%

Page 3
Wydział Corporate Finance AmerBrokers
3
Wycena
Prognoza
Amerbrokers na
lata
2009-2013
W związku z przejęciem Armagora i lepszymi od naszych oczekiwań wynikami za I półrocze 2009 roku
podnosimy nasze prognozy przychodów na bieżący rok oraz na lata 2011-2013. Na wyniki 2010 roku
wpływ będą miały następujące czynniki: pozytywne efekty włączenia do Grupy Armagora, dalszy rozwój
segmentu grzejników oraz powolne wychodzenie rynków eksportowych z recesji. Natomiast kolejne lata
mogą przynieść ożywienie na rynku mieszkaniowym, co przy zwiększeniu bazy produktowej przełoży się
naszym zdaniem na dalszy rozwój Grupy. W dłuższej perspektywie nadal uważamy osiągnięcie
deklarowanego przez Zarząd poziomu 350 mln zł przychodów w 2012 roku za ambitne założenie, naszym
zdaniem realne jest jednak istotne przekroczenie poziomu 300 mln zł w tym okresie.
W związku z istotnie wyższą rentownością na poziomie operacyjnym osiągniętą przez Grupę w I półroczu
2009 roku, zdecydowaliśmy się na podwyższenie jej poziomu w naszej analizie do 7%
z konserwatywnych 5%, które przyjęliśmy w poprzednim raporcie. Pociągnęło to za sobą podwyższenie
poziomu rentowności netto do 4,5%. Zakładana przez nas marża EBITDA wynosi w całym okresie
prognozy około 10%. Dodatkowym czynnikiem, który skłonił nas do podwyższenia prognozowanych
rentowności są istotne oszczędności, które Spółka będzie realizowała dzięki synergiom kosztowym
wynikającym z potencjału nowych podmiotów w Grupie. Największe korzyści powinno przynieść
przeniesienie części produkcji z Krakowa do zakładów w Nisku i Gorzowie Śląskim, przeniesienie zakładu
głównego poza centrum Krakowa, wykorzystanie duplikujących się maszyn w dwóch zakładach
produkcyjnych oraz restrukturyzacja zatrudnienia. Zauważalne oszczędności może przynieść także
zmiana systemu produkcji. Istotny wzrost zapasów na koniec I półrocza 2009 roku to wg Zarządu celowy
zabieg, który ma przygotować Grupę do intensyfikacji sprzedaży w szczycie sezonu na rynku baterii
i grzejników. W zeszłym roku szybkie wyczerpanie zapasów na magazynie uniemożliwiło intensyfikację
sprzedaży i spowodowało dodatkowe koszty, które w kolejnych latach nie będą występować.
W naszej prognozie nie uwzględniliśmy planów przeniesienia produkcji poza Kraków. Wg prognoz
Zarządu sprzedaż obecnej siedziby Spółki w Krakowie, przeniesienie produkcji częściowo do spółek
zależnych, a częściowo do nowej lokalizacji poza Krakowem, mogłoby przynieść Grupie około 60 mln zł
zysku. Jako że nie jesteśmy w stanie zweryfikować przedstawionych szacunków, nie uwzględniamy ich w
naszych założeniach.
Prognozowane główne pozycje rachunku zysków i strat Grupy Armatura Kraków S.A. (tys. zł)
2008*
2009P*
2009P
2010P
2011P
2012P
2013P
Przychody
190 562
238 203
238 203
262 023
290 845
319 930
345 524
EBITDA
19 166
23 969
23 969
26 446
29 270
32 198
34 773
Amortyzacja
6 988
7 200
7 200
8 000
8 795
9 674
10 448
EBIT
12 178
16 769
16 769
18 446
20 476
22 523
24 325
Zysk brutto
11 047
12 756
72 756
14 031
15 575
17 132
18 503
Zysk netto
8 548
10 719
70 719
11 791
13 088
14 397
15 549
*zysk brutto i netto bez przeszacowań
Źródło: Prognoza Amerbrokers
Prognozowane wskaźniki Grupy Armatura Kraków S.A.
2008*
2009P*
2009P
2010P
2011P
2012P
2013P
Zmiana przychodów
13,0%
25,0%
25,0%
10,0%
11,0%
10,0%
8,0%
Marża EBITDA
10,1%
10,1%
10,1%
10,1%
10,1%
10,1%
10,1%
Marża operacyjna
6,4%
7,0%
7,0%
7,0%
7,0%
7,0%
7,0%
Marża zysku brutto
5,8%
5,4%
30,5%
5,4%
5,4%
5,4%
5,4%
Marża zysku netto
4,7%
4,5%
29,7%
4,5%
4,5%
4,5%
4,5%
Efektywna stopa CIT
22,6%
15,0%
15,0%
15,0%
15,0%
15,0%
15,0%
*zysk brutto i netto bez przeszacowań
Źródło: Prognoza Amerbrokers

Page 4
Wydział Corporate Finance AmerBrokers
4
Na podstawie powyższych założeń wartość 1 akcji spółki Armatura Kraków S.A wyliczona metodą
dochodową wynosi 2,78 zł.
Metoda
porównawcza
W oparciu o przedstawione w tabeli wskaźniki rynkowe, wartość 1 akcji spółki Armatura Kraków S.A.
wyznaczona metodą porównawczą wynosi 3,50 zł.
Armatura Kraków S.A.: wycena DCF
(tys. zł)
2009P
2010P
2011P
2012P
2013P
2013P+
Zysk operacyjny
16 769
18 446
20 476
22 523
24 325
24 325
- opodatkowanie EBIT
-2 515
-2 767
-3 071
-3 378
-3 649
-3 649
NOPLAT
14 254
15 679
17 404
19 145
20 676
20 676
+ Amortyzacja
7 200
8 000
8 795
9 674
10 448
10 448
- Zmiana kapitału pracującego
-18 298
-10 380
-2 124
-6 430
-6 018
-1 806
Nadwyżka operacyjna
3 157
13 300
24 075
22 389
25 106
29 319
- Wydatki inwestycyjne netto
-40 000
-5 600
-3 000
-2 500
-3 250
-10 553
Wolne przepływy pieniężne (FCF)
-36 843
7 700
21 075
19 889
21 856
18 766
ws półczynni k dys konta
92,5%
85,6%
79,2%
73,3%
67,8%
67,8%
Wartość bieżąca (PV FCF)
-34 090
6 592
16 695
14 578
14 823
Stopa wolna od ryzyka
5,5%
5,5%
5,5%
5,5%
5,5%
5,5%
Premia za ryzyko (dług)
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
Stopa podatkowa
15,0%
15,0%
15,0%
15,0%
15,0%
19,0%
Efektywny koszt długu
6,4%
6,4%
6,4%
6,4%
6,4%
6,1%
Beta
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
Premia za ryzyko (kapitał własny)
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
Koszt kapitału własnego
8,4%
8,4%
8,4%
8,4%
8,4%
8,4%
Dług / (Dług + Kapitały własne)
16,0%
16,0%
16,0%
16,0%
16,0%
16,0%
WACC
8,1%
8,1%
8,1%
8,1%
8,1%
8,0%
Suma DCF 2008-2013
18 597
Rezydualny wzrost FCF po okresie prognozy
1,5%
Wartość rezydualna 2013+ (RV)
291 776
Zdyskontowana wartość rezydualna (PV RV)
197 879
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
216 476
Dług netto
-6 182
Wartość 100% akcji
222 658
Liczba akcji (mln)*
80,000
Wartość 1 akcji
2,78 zł
* w założeniach wyceny DCF uwzględniono 2 mln akcji objętych programem menedżerskim
Źródło: Amerbrokers
Wycena porównawcza na dzień 02.09.2009 oparta na wynikach za cztery ostatnie kwartały
Spółka
Kurs
P/Sales
EV/EBITDA
P/E
P/BV
Ceramika Nowa Gala
2,96 zł
0,95
6,56
10,52
0,84
Zetka ma
14,05 zł
0,32
7,18
10,43
0,94
BWT AG
18,49 €
0,83
8,65
14,79
2,23
Dura te x
R$ 28,99
1,45
7,31
11,98
1,72
GWA International
$2,63
1,09
8,85
15,24
1,73
AFG Arbonia
22,05 CHF
0,27
6,45
68,08
0,65
Mediana
x
0,89
7,24
13,39
1,33
Armatura Kraków
2,68 zł
1,04
6,52
5,59
0,90
Wycena porównawcza Armatura Kraków S.A.
2,29
3,04
6,42
3,95
Wagi
0,20
0,40
0,10
0,30
Wycena 1 akcji Armatura Kraków S.A. - średnia ważona
3,50 zł
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań ze Spółek

Page 5
Wydział Corporate Finance AmerBrokers
5
Podsumowanie
wyceny
Po przyjęciu wagi 0,5 dla metody dochodowej i porównawczej wartość jednej akcji Armatury Kraków
S.A. wynosi 3,14 zł. W związku z tym, że jest ona wyższa o 17,2% od bieżącej wyceny rynkowej,
podtrzymujemy rekomendację Kupuj.
Końcowa wycena Armatura Kraków S.A.
Metoda
Waga
Wycena
Metoda dochodowa
0,50
2,78
Metoda porównawcza
0,50
3,50
Końcowa wycena Armatura Kraków S.A. (w zł)
1,00
3,14
Źródło: obliczenia własne

Page 6
Wydział Corporate Finance AmerBrokers
6
Informacje dodatkowe
Niniejsza analiza, zawierająca rekomendację inwestycyjną, jest skierowana do klientów Domu Maklerskiego AmerBrokers. Jest ona udostępniana
nieodpłatnie. Autor analizy użył swojej najlepszej wiedzy i dołożył wszelkich starań aby analiza była sporządzona rzetelnie i obiektywnie. Autor analizy
oraz Dom Maklerski AmerBrokers nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych, podjętych w oparciu o ten
dokument. Niniejsza analiza podlega ochronie wynikającej z Ustawy z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24,
poz.83). W szczególności nie jest dozwolone powielanie i rozpowszechnianie powyższego bez zgody Domu Maklerskiego AmerBrokers.
Źródło danych – informacje ze spółki, prospekty emisyjne, raporty finansowe, opracowania branżowe, informacje prasowe oraz dostępne w
Internecie.
Objaśnienie skrótów
stosowanych
w analizie
P/E - cena do zysku netto przypadającego na jedną akcję
EV/EBITDA – wartość przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację w przeliczeniu na jedną akcję
P/Sales - cena do przychodów ze sprzedaży na jedną akcję
P/BV - cena do wartości księgowej na jedną akcję
EPS - zysk netto przypadający na jedną akcję
BVPS - wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EBIT - zysk operacyjny
EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja
ROA - stopa zwrotu z aktywów
ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych
DCF - zdyskontowane przepływy pieniężne
FCF - wolne przepływy pieniężne
NOPLAT - zysk operacyjny po opodatkowaniu (teoretyczny)
WACC - średni ważony koszt kapitału
PV - wartość bieżąca
RV - wartość rezydualna
EV - wartość przedsiębiorstwa (kapitalizacja spółki + zadłużenie netto)
Metody wyceny
W niniejszej analizie zastosowano dwie metody wyceny akcji Spółki: metodę dochodową i metodę porównawczą. Każda z tych metod ma swoje
zalety, ale też jest obciążona wadami.
Metoda dochodowa (znana także jako metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych - DCF) opiera się na prognozie zdolności spółki lub Grupy
Kapitałowej do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, pomniejszonych o planowane wydatki inwestycyjne netto. Po
oznaczonym okresie prognozy (najbliższych 5 lat) zakładamy średni roczny przyrost zysków na określonym poziomie. Silną stroną metody
dochodowej jest bazowanie w wycenie na przyszłych przepływach pieniężnych, które stanowią rzeczywistą wartość dla akcjonariuszy. Natomiast
wadą tej metody jest opieranie się na szacunkach odnośnie kształtowania się przepływów pieniężnych, a także przyjmowanie innych założeń, które
mogą okazać się nieprecyzyjne.
Metoda porównawcza bazuje na porównaniu poziomów bieżących wybranych wskaźników rynkowych Spółki lub Grupy Kapitałowej (np. P/E,
EV/EBITDA, P/Sales, P/BV), z poziomami notowanymi przez spółki wybrane do porównania. Metoda porównawcza bazuje na założeniu, iż akcje spółki
powinny być wyceniane na relatywnie podobnych poziomach co wybrane do porównania spółki. Metodę tą cechuje więc bardzo rynkowe podejście
do wyceny akcji, co można uznać za jej zaletę. Natomiast wadą tej metody jest to, że nie dyskontuje ona przyszłych osiągnięć spółki, a także zakłada iż
powinna ona być wyceniana na średnim poziomie w stosunku do innych spółek, co w niektórych przypadkach może okazać się błędne, biorąc pod
uwagę różną kondycję finansową i perspektywy poszczególnych podmiotów.
Rekomendacja
Definicje
dotyczące
wydawanych
rekomendacji
Powiązania
Rekomendacje
Nadzór
Datą pierwszego udostępnienia rekomendacji jest data wskazana na pierwszej stronie analizy. Rekomendacja została wydana na podstawie:
sprawozdań finansowych publikowanych przez spółkę (również w przypadku, gdy elementy tych sprawozdań nie zostały zamieszczone w niniejszej
analizie) oraz wyceny metodą dochodową i porównawczą.
Horyzont czasowy wydawanych rekomendacji wynosi od 6 do 12 miesięcy. DM AmerBrokers zastrzega sobie możliwość dokonania zmian
rekomendacji w trakcie jej ważności (w przypadku zajścia zdarzenia uzasadniającego taką zmianę).
KUPUJ - uważamy, że dana Spółka jest niedowartościowana i jej akcje powinny zyskiwać na wartości. Podana cena docelowa oznacza wartość Spółki
(wynikającą z wyceny fundamentalnej), do której powinien dotrzeć jej kurs. Nie jest to jednak maksymalny zasięg wzrostów, gdyż po dotarciu kursu
do ceny docelowej rekomendacja może zostać zmieniona na TRZYMAJ. Jest to możliwe w sytuacji gdy sprzyjające będą warunki rynkowe, a
zachowanie kursu będzie wskazywało na prawdopodobieństwo kontynuacji wzrostów.
SPRZEDAJ - sądzimy, że dana Spółka jest zbyt wysoko wyceniana, biorąc pod uwagę jej sytuację fundamentalną lub rynkową. Oznacza to, że akcje
Spółki powinny tracić na wartości, w związku z czym zalecamy pozbywanie się ich.
TRZYMAJ - uważamy, że akcje Spółki, dla której wydano taką rekomendację są niedowartościowane, ale w znacznie mniejszym stopniu niż przy
rekomendacji KUPUJ. Sądzimy jednak, że nie warto pozbywać się akcji, gdyż powinny one zyskiwać na wartości, szczególnie przy sprzyjających
warunkach rynkowych.
NEUTRALNIE - oznacza powstrzymanie się od wyraźnego zalecenia inwestycyjnego.
Informacje o powiązaniach pomiędzy DM AmerBrokers a Spółką: powiązania nie występują.
Wykaz rekomendacji wydanych dla Spółki w ciągu ostatnich 12 miesięcy:
Nadzór nad Domem Maklerskim AmerBrokers S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Rekomendacja
Data wydania
rekomendacji
Cena z dnia wydania
rekomendacji
Cena docelowa
Cena z dnia zmiany
rekomendacji
KUPUJ
07-04-2009
1,73 zł
2,31 zł
2,68 zł