Page 1
Jedną akcję AMBRA S.A. wyceniamy na poziomie
3,40 zł. W związku z tym, Ŝe jest to o 26,1% więcej
od bieŜącej wyceny rynkowej, wydajemy dla Spółki
rekomendację Kupuj.
W Polsce Grupa AMBRA jest zdecydowanym
liderem rynku win, rozwijając się (przychody) w
tempie wyŜszym lub co najmniej takim samym jak
branŜa. AMBRA rozwija swój biznes takŜe w Czechach,
Słowacji i Rumunii, kraje te mają łącznie około 30%
udział w przychodach skonsolidowanych. Kluczowymi
czynnikami, które mają wpływ na sytuację operacyjną i
finansową Grupy są sytuacja społeczno-gospodarcza w
krajach zbytu (konsumpcja wina), strategia koncentracji
na markach Grupy AMBRA oraz rezygnacja z
asortymentów niskomarŜowych, ograniczanie poziomu
kosztów operacyjnych i finansowych oraz relacja kursu
PLN wobec EUR.
Spółka posiada
nieruchomość w Rumunii
przeznaczoną do sprzedaŜy, jej wartość bilansowa
to 30,5 mln zł. Z nieoficjalnych informacji wynika, Ŝe
wartość wymienionej nieruchomości stanowić moŜe
krotność jej bieŜącej wartości bilansowej. Ewentualna
transakcja sprzedaŜy (termin 2-3 lata) wymienionej
nieruchomości miałaby pozytywny wpływ na sytuację
finansową Grupy AMBRA, a co za tym idzie na jej
wycenę rynkową, zwłaszcza w kontekście jej
bieŜącej kapitalizacji wynoszącej 69 mln zł.
Zakładamy, Ŝe bieŜący rok Grupa AMBRA zakończy
znacznie lepszymi wynikami na poziomie zysków w
stosunku do roku poprzedniego. Ograniczenie kosztów
operacyjnych powinno przełoŜyć się na niŜszą stratę w
4 kwartale operacyjną i netto w stosunku do
analogicznego okresu roku poprzedniego. Dlatego, po
dobrych wynikach za 1-3Q 2008/09, szacujemy Ŝe
EBIT w bieŜącym roku wyniesie 22,1 mln zł, a zysk
netto minimum 6 mln zł. Prognozowana nieznaczna
poprawa efektywności (marŜa EBIT i netto) ma swoje
uzasadnienie w racjonalnej polityce kosztowej oraz
umiejętnym zabezpieczaniu się Spółki przed ryzykiem
kursowym. Prognozowany P/E na koniec br.
obrotowego (kończący się 30.06.09) wyniesie wg
nas 11,3 oraz 8,6 w następnym roku. Zwracamy
uwagę na bardzo niski wskaźnik P/BV=0,34, który
jest na znacznie niŜszym poziomie w stosunku do
średniego P/BV dla branŜy spoŜywczej GPW (2,07).
W ostatnich tygodniach nastąpił znaczny wzrost kursu
AMBRY, stąd wzrosło ryzyko korekty. Jest to czynnik
ryzyka przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej.
Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale „Informacje dodatkowe”.
Data: 28.05.2009
Rekomendacja: KUPUJ
Wycena: 3,40 zł
Analityk: Robert Kurowski, makler p.w.
SpoŜywczy
AMBRA S.A.
Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa
Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61
e-mail: abrok@amerbrokers.net
Kurs bieŜący (zł):
2,70
Liczba akcji (tys.):
25 207
Free float:
31,3% (21,3 mln zł)
Dane skonsolidowane
(tys. zł)
2007/08
1-3Q 08/09
2008/09P
Przychody brutto
547 295
431 923
528 068
Zysk operacyjny
12 840
27 198
22 118
Zysk netto
-9 493
14 663
6 000
Wartość księgowa
166 497
187 016
206 640
Kapitalizacja
16 977
68 058
68 058
Liczba akcji (w tys.)
10 813
25 207
25 207
EPS (zł)
-
0,13
0,24
BVPS (zł)
15,40
7,42
8,20
P/E**
-
20,4
11,3
P/BV
0,1
0,36
0,33
Kurs (zł)*
1,57
2,70
2,70
* dla roku 2008 kurs na koniec roku, dla 1-3Q09 i 2009 P kurs bieŜący
** dla 1-3Q 08/09 wskaźnik obliczony za ostatnie 4 Q
P - prognoza DM AmerBrokers
Akcjonariusze:*
% akcji
% głosów
Sektkellerei Schloss
Wachenheim AG
61,1%
61,1%
CU OFE
7,6%
7,6%
Pozostali
31,3%
31,3%
Razem
100,0%
100,0%
*Stan na dzień sporządzenia analizy
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
20000
23000
26000
29000
32000
35000
38000
41000
44000
47000
50000
WIG (12 m-cy)
AMBRA (12 m-cy)

Page 2
Wydział Corporate Finance AmerBrokers
2
BranŜa
Rynek
alkoholi
Czynniki
wzrostu
Rynek
alkoholi w
Polsce
Podział win
Pozycja
rynkowa
Grupy
AMBRA
Rynek alkoholi w Europie, w tym równieŜ w Polsce podlega zmianom, polegającym na
przesuwaniu się preferencji konsumentów. O ile w Europie Zachodniej zmiany w większym
stopniu dotyczą wahań w asortymentach (przesunięcie popytu pomiędzy whisky, likierami,
koniakami, napojami Ready-To-Drink i wzrost popytu na wina z Nowego Świata), to w Polsce
obejmują głównie wzrost spoŜycia wina ogółem i innych napojów alkoholowych, kosztem wódki
i piwa. Według prognoz brytyjskiej firmy badawczej ISWR, spoŜycie wina w skali globalnej
będzie rosnąć w tempie kilku procent przez następne 3 lata dzięki wzrostowi popytu w Rosji i
Chinach. Z kolei wg danych Międzynarodowej Organizacji Wina, w roku 2008 spoŜycie wina (w
ujęciu ilościowym) spadło o 0,8% (wypito 25 miliardów litrów wina), a prognoza na rok bieŜący
nie przewiduje znaczącego wzrostu spoŜycia. W ubiegłym roku winnice z krajów europejskich
wytworzyły mniej niŜ połowę światowej produkcji tego alkoholu.
Do kluczowych czynników stymulujących popyt na alkohole, w tym wina zaliczyć naleŜy:
makroekonomiczne: koniunkturę gospodarczą i wzrost PKB, skłonność do zakupów
konsumpcyjnych, inflację, stopę bezrobocia oraz charakterystykę demograficzną populacji
w danych krajach, opodatkowanie – głównie akcyzę, która m.in. w br. wzrosła w Polsce dla
win o około 16,5%;
zachowania i preferencje konsumenckie;
wahania cen surowców, importowanego wina gronowego i skoncentrowanego soku
winogronowego, które podlegają charakterystycznej dla rynków produktów rolnych
niestabilności, uzaleŜnionej od naturalnej sezonowości, urodzaju, popytu, spekulacji,
interwencji, regulacji administracyjnych1;
zmiany kursów walutowych wpływające na koszty importowanych surowców i materiałów
do produkcji, głównie wina gronowego i elementów opakowań. Zmiany kursów walutowych
mają takŜe wpływ na opłacalność eksportu, jednak w przypadku producentów polskich,
decydujące są koszty związane z wahaniami kursu PLN, poniewaŜ surowce do produkcji
pochodzą przede wszystkim z importu.
Obserwowane obecnie na świecie spowolnienie gospodarcze i oznaki recesji mogą negatywnie
wpłynąć na preferencje i okresowo ograniczyć siłę nabywczą konsumentów – przesunięcie
popytu w kierunku alkoholi cięŜkich (mocnych), ale nabywanych po niŜszych niŜ wina cenach.
Główną cechą krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej jest ciągle niski poziom
konsumpcji wina, w Polsce nadal 90% (w ujęciu wartościowym) spoŜycia alkoholi zapewniają
wódka i piwo. Proporcje te decydują o podziale rynku alkoholi w Polsce, który wg szacunków
firmy AC Nielsen ogółem ma wartość 25 mld zł rocznie. Na podstawie tych danych moŜna
stwierdzić, Ŝe wartość sprzedaŜy win wzrosła w ciągu 12 miesięcy 2008 roku o 11-13%
osiągając wartość ponad 2,5 mld zł. Wartość rynku win spokojnych (stołowych) wzrosła licząc
rok do roku o ponad 16% (do 896 mln zł), win musujących o blisko 8% (do 262 mln zł) a
wermutów o ponad 14 % (do 257 mln zł). Prognozuje się, Ŝe między innymi na skutek
negatywnych zmian w sytuacji gospodarczo – społecznej, w Polsce segment wina będzie
najwolniej rozwijającą się częścią branŜy alkoholi w następnych latach (źródło: Euromonitor).
Wina (białe, czerwone i róŜowe) podzielić moŜna w róŜny sposób. JeŜeli za kryterium przyjąć
rodzaj konsumpcji do jakich są uŜywane, dzielimy je na: stołowe, deserowe, likierowe,
musujące. Ze względu na zawartość alkoholu wyróŜniamy: wina lekkie o zawartości alkoholu
9% - 11%, wina średnio mocne o zawartości alkoholu 11% - 14%, wina mocne o zawartości
alkoholu 14% - 18%, wina wzmocnione (alkoholizowane) o zawartości alkoholu powyŜej 18%.
Grupa AMBRA operuje w następujących segmentach rynku win: wina musujące, wina
spokojne, wermuty. W Polsce Grupa AMBRA jest zdecydowanym liderem rynku win (dane: AC
Nielsen). Jako Grupa ma około 25% udział w rynku (sama AMBRA około 18%). Największy
udział Grupa AMBRA posiada w segmencie win musujących. Udział wszystkich win
sprzedawanych przez Grupę AMBRA w rynku win musujących wynosił 47% w roku 2008.
Grupa AMBRA jest równieŜ liderem pod względem ilościowym na rynku wermutów z udziałem
około 35%.
1 Źródło: AMBRA S.A.

Page 3
Wydział Corporate Finance AmerBrokers
3
Działalność
Grupa
Kapitałowa –
przedmiot
działania
Historia
Rynki
Przychody
Spółka AMBRA tworzy Grupę Kapitałową w skład której wchodzi kilkanaście podmiotów
zaleŜnych o stowarzyszonych. Grupa AMBRA opiera swoją działalność na produkcji, imporcie i
dystrybucji win i napojów bezalkoholowych w Europie Środkowej i Wschodniej (obszar
działania Grupy obejmuje: Polskę, Czechy, Słowację i Rumunię).
Grupa AMBRA prowadzi działalność od początku lat 90-tych, a od 1994 roku posiada
branŜowego inwestora w postaci firmy Sektkellerei Schloss Wachencheim AG. Podmiot ten
posiada obecnie 61,12% akcji i głosów w analizowanej Spółce. Sektkellerei Schloss
Wachencheim AG jest czołowym producentem i dystrybutorem win w Europie, notowanym na
giełdzie we Frankfurcie. AMBRA S.A. od czerwca 2005 roku jest spółką giełdową, cena
emisyjna akcji sprzedawanych w pierwszej ofercie publicznej wynosiła 9,50 zł. Ogółem Spółka
pozyskała 57 mln zł ze sprzedaŜy 6,3 mln akcji.
Oprócz podmiotu dominującego AMRBA S.A., do najwaŜniejszych jednostek, wchodzących w
skład Grupy Kapitałowej w poszczególnych krajach zaliczyć naleŜy:
Polska :
➢ Centrum Wina Dystrybucja Sp. z o.o. (dystrybucja win w segmencie Fine Wines),
głównymi kanałami dystrybucji są restauracje i hotele oraz własna sieć sklepów
winiarskich. Pozostałe kanały dystrybucji to: sklepy detaliczne i specjalistyczne,
sieci handlowe oraz sprzedaŜ bezpośrednia do klientów indywidualnych (B2C) i
instytucjonalnych (B2B).
➢ PH Vinex Slaviantsi Poland Sp. z o.o. - dystrybucja win przede wszystkim
bułgarskich.
➢ TIM S.A. (importer win), kanały dystrybucji spółki to sieci handlowe oraz handel
tradycyjny poprzez centralę w Bielsku-Białej oraz 4 oddziały zamiejscowe w
Tychach, Krakowie, Wrocławiu i Straszynie (k. Gdańska).
Czechy i Słowacja: Soare Sekt a.s. - dystrybucja win musujących, szampanów dla dzieci,
oraz win importowanych, a takŜe jakościowe wina czeskie produkowane we własnej
winiarni na Morawach.
Rumunia: Zarea S.A. - najstarszy i najbardziej znany producent wina musującego w
Rumunii. Firma jest ponadto właścicielem najpopularniejszych w tym kraju marek alkoholi
mocnych.
W związku z tym, Ŝe rok obrotowy w Spółce trwa od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego,
oznaczenia przyjęte w analizie i sprawozdaniach finansowych to: 3 kwartały roku obrotowego
2008/09 - okres od 01.07.2008 do 31.03.2009) oraz lata obrotowe: 2007/08 i 2006/07 –
zakończone odpowiednio 30.06.08 i 30.06.07.
Grupa AMBRA zwiększała przychody w latach obrotowych 2006/07 i 2007/08, jednak tempo
wzrostu w kolejnych latach było coraz niŜsze. Rozwój branŜy wyraŜony wzrostem spoŜycia
(konsumpcji) wina przekłada się na generowane przychody. Dodatkowo rozmiary sprzedaŜy
były pozytywnie stymulowane przez rozbudowę i zmianę asortymentu oraz struktury Grupy.
Wyniki sprzedaŜy Grupy AMBRA są ściśle skorelowane z tempem rozwoju rynku wina w
krajach w których operuje. W roku obrotowym 2006/07 polski rynek wina wzrósł o około 13%,
natomiast przychody skonsolidowane AMBRA o 17%. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe w roku obrotowym
2007/08, w którym skonsolidowane przychody wzrosły o ponad 8% (rynek wina zwiększył się o
około 11%), wzrost kosztów surowca, opakowań oraz płac przenoszony był na odbiorców
poprzez wyŜsze ceny produktów. Sprzyjała temu sytuacja społeczno-gospodarcza, tj.
utrzymujący się wzrost PKB oraz bogacenie się społeczeństwa.
Pogorszenie warunków rynkowych widoczne jest w wynikach roku obrotowego 2008/09.
Jednak zasadniczym powodem spadku przychodów ze sprzedaŜy brutto jest realizacja strategii
koncentracji na markach Grupy AMBRA oraz rezygnacja z asortymentów niskomarŜowych.
Ponadto, negatywnie na wysokość przychodów oraz wyniki tego roku obrotowego wpływał
poziom kursu walutowego – osłabienie PLN, CZK oraz RON wobec EUR.

Page 4
Wydział Corporate Finance AmerBrokers
4
Sezonowość
Struktura
przychodów
SprzedaŜ Grupy AMBRA cechuje się duŜą sezonowością, co wynika z koncentracji spoŜycia
wina, a w szczególności wina musującego w miesiącu grudniu. W miesiącach październik-
grudzień ubr. (drugi kwartał roku obrotowego 2008/09) Grupa AMBRA osiągnęła przychody na
poziomie 242 mln zł, co jak szacujemy na podstawie danych historycznych, stanowić będzie
około 45% łącznych przychodów Grupy w tym roku obrotowym. Narastająco, w okresie
pierwszych trzech kwartałów roku 2008/09 przychody Grupy spadły o 4,8%, jednocześnie
sprzedaŜ ilościowa liczona w średnich butelkach obniŜyła się o 13,9%, co oznacza Ŝe średnia
cena sprzedaŜy za butelkę wzrosła z 6,67 zł do 7,38 zł (+10,6%).
Przychody Grupy AMBRA (w mln zł)
Źródło: Raporty AMBRA S.A.
P – prognoza DM AmerBrokers S.A.
Grupa AMBRA realizuje przychody na trzech rynkach, na których jak wynika z ostatniego
sprawozdania finansowego sprzedaŜ była następująca (liczone w PLN):
Polska -2,5% r/r (69,7% łącznych przychodów Grupy po 3 kwartałach roku 2008/09), co
wynikało z niŜszej sprzedaŜy do sieci dyskontowych oraz spadku eksportu;
Czechy i Słowacja -9,2% (16,1% udział), powodem jest przebudowa asortymentu i
reorganizacja procesów sprzedaŜy;
Rumunia -10,1% (w walucie lokalnej spadek wyniósł 3,2%, 14,3% udział w przychodach),
przyczyną pogorszenia wyniku była niŜsza sprzedaŜ do niezaleŜnych hurtowników.
Dostępne dane na temat struktury przychodów skonsolidowanych w podziale na asortyment
obejmują lata poprzednie oraz pierwsze półrocze roku obrotowego 2008/09. NajwaŜniejszymi
pozycjami w strukturze przychodów są wina musujące oraz spokojne, zmiany sprzedaŜy tego
asortymentu decydują o przychodach skonsolidowanych Grupy.
Struktura przychodów Grupy AMBRA w podziale na asortyment (w tys. zł)
Źródło: Raporty AMBRA S.A.
430
505
547
262
528
17,5%
8,3%
-4,8%
-3,5%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
0
100
200
300
400
500
600
2005/06
2006/07
2007/08
1-3Q 08/09
2008/09 P
Przychody ze sprzedaŜy Grupy AMBRA S.A. (w mln zł)
Wzrost/Spadek (%)
Segment
2006/07
Struktura
(%)
2007/08
Struktura
(%)
Zmiana
(%)
1 półrocze
2008/09
Struktura
(%)
Zmiana
(%)
Wina musujace
175 106
34,65%
191 024
34,90%
9,09%
126 069
36,29%
-12,07%
Wina spokojne
156 018
30,87%
159 196
29,09%
2,04%
106 423
30,64%
5,45%
Wermuty
68 569
13,57%
68 908
12,59%
0,49%
33 930
9,77%
-14,22%
Napoje bezalkoholowe
29 532
5,84%
47 748
8,72%
61,68%
35 682
10,27%
4,09%
Alkohole mocne
32 302
6,39%
36 076
6,59%
11,68%
19 128
5,51%
-2,64%
Pozostałe
43 824
8,67%
44 343
8,10%
1,18%
26 129
7,52%
-21,08%
Razem
505 351
100,00%
547 295
100,00%
8,30%
347 361
100,00%
-6,34%

Page 5
Wydział Corporate Finance AmerBrokers
5
Sprawozdania finansowe
Bilans
Grupa AMBRA ma ustabilizowaną sytuację bilansową, o czym przesądza struktura aktywów
oraz wzrost udziału kapitałów własnych w finansowaniu po stronie pasywów. Poprawa w tym
zakresie jest efektem wypracowania ponad 14,6 mln zł zysku za ostatnie trzy kwartały, ponadto
Grupa ograniczyła poziom lewarowania długiem odsetkowym. W tym przypadku oprócz
niŜszego poziomu tego typu zobowiązań, nastąpiło przesunięcie z kredytów krótkoterminowych
na rzecz długoterminowych.
W bilansie naleŜy przede wszystkim zwrócić uwagę na pozycję „Aktywa trwałe przeznaczone do
sprzedaŜy” o wartości 30,5 mln zł. Jak wynika z raportu Spółki: aktywa trwałe przeznaczone do
sprzedaŜy obejmują nieruchomości w Bukareszcie (Rumunia) dostępne do natychmiastowej
sprzedaŜy. Aktywny program znalezienia nabywcy i zakończenia planu sprzedaŜy tych aktywów
został rozpoczęty.
Z raportu Spółki wynika, Ŝe sprzedaŜ tych aktywów jest wysoce prawdopodobna w ciągu 12
miesięcy od dnia bilansowego. Spodziewana cena sprzedaŜy przewyŜszy wartość bilansową
tych aktywów. Z nieoficjalnych informacji wynika, Ŝe wartość wymienionej nieruchomości
stanowić moŜe krotność jej bieŜącej wartości bilansowej. Ewentualna transakcja sprzedaŜy
(termin 2-3 lata) wymienionej nieruchomości miałaby pozytywny wpływ na sytuację finansową
Grupy AMBRA, a co za tym idzie na jej wycenę rynkową, zwłaszcza w kontekście jej bieŜącej
kapitalizacji wynoszącej 69 mln zł.
Bilans - skonsolidowany
struktura
(w tys. zł)
30.06.07
30.06.08
31.03.09 30.06.07 30.06.08 31.03.09
AKTYWA TRWAŁE
196 754
173 777
182 446
41,8%
37,7%
39,9%
Rzeczowe aktywa trwałe
138 146
109 056
116 201
70,2%
62,8%
63,7%
Wartości niematerialne
8 907
4 826
4 855
4,5%
2,8%
2,7%
Wartość firmy z konsolidacji
31 722
41 073
40 957
16,1%
23,6%
22,4%
NaleŜności długoterminowe
2 639
2 558
2 740
1,3%
1,5%
1,5%
Nieruchomości inwestycyjne
1 262
1 242
1 228
0,6%
0,7%
0,7%
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
4 180
4 389
4 389
2,1%
2,5%
2,4%
Udziały i akcje
228
561
339
0,1%
0,3%
0,2%
PoŜyczki
4 056
3 727
5 372
2,1%
2,1%
2,9%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
5 614
6 345
6 365
2,9%
3,65%
3,5%
AKTYWA OBROTOWE
274 303
287 104
274 407
58,2%
62,3%
60,1%
Zapasy
100 713
139 535
118 684
36,7%
48,6%
43,3%
NaleŜności z tytułu podatku dochodowego
2 341
3 920
801
0,9%
1,4%
0,3%
NaleŜności krótkoterminowe
134 529
97 869
110 321
49,0%
34,1%
40,2%
PoŜyczki
0
24
0
0,0%
0,01%
0,0%
Aktywa finansowe krótkoterminowe
12
5
1 125 0,004%
0,002%
0,4%
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne
2 518
2 930
3 969
0,9%
1,0%
1,4%
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty
34 190
17 596
8 987
12,5%
6,1%
3,3%
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy
0
25 225
30 520
0,0%
8,8%
11,1%
AKTYWA RAZEM
471 057
460 881
456 853 100,0%
100,0%
100,0%
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej
183 207
166 497
187 016
38,9%
36,1%
40,9%
Kapitał akcyjny
25 207
25 207
25 207
13,8%
15,1%
13,5%
Kapitał z emisji akcji powyŜej ich wartości nominalnej
67 300
67 718
67 718
36,7%
40,7%
36,2%
Pozostałe kapitały zapasowe
65 553
83 505
94 647
35,8%
50,2%
50,6%
RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek
2 683
-592
5 264
1,5%
-0,4%
2,8%
Zysk/(strata) z lat ubiegłych
4 043
-529
-20 483
2,2%
-0,3%
-11,0%
Zysk/(strata) netto roku bieŜącego
18 421
-8 812
14 663 10,05%
-5,3%
7,841%
Udziały mniejszości
31 057
24 574
30 943
6,6%
5,3%
6,8%
Zobowiązania długoterminowe
91 514
51 302
72 690
19,4%
11,1%
15,9%
Długoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów
81 014
42 004
62 178
88,5%
81,9%
85,5%
Długoterminowe zobowiązania handlowe
281
218
0
0,3%
0,4%
0,0%
Świadczenia pracownicze
134
144
177
0,1%
0,3%
0,2%
Rezerwa na podatek odroczony
10 085
8 936
10 335
11,0%
17,4%
14,2%
Zobowiązania krótkoterminowe
165 279
218 508
166 204
35,1%
47,4%
36,4%
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów
61 908
142 774
93 271
37,5%
65,3%
56,1%
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
947
617
2 266
0,6%
0,3%
1,4%
Krótkoterminowe zobowiązania handlowe i pozostałe
102 424
75 117
70 667
62,0%
34,4%
42,5%
PASYWA RAZEM
471 057
460 881
456 853 100,0%
100,0%
100,0%
Źródło: sprawozdania Spółki, obliczenia własne

Page 6
Wydział Corporate Finance AmerBrokers
6
Rachunek
zysków i strat
Wskaźniki
finansowe
W poprzednim roku obrotowym, mimo wzrostu przychodów brutto ze sprzedaŜy i osiągnięcia
zysku operacyjnego, na poziomie netto Grupa AMBRA wykazała 9,5 mln zł straty netto.
Przyczyną tego były: wysokie koszty obsługi długu i róŜnice kursowe, które spowodowały 20
mln zł ujemnego wyniku na działalności finansowej, znaczne zmniejszenie dodatniego salda
pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych oraz wzrost kosztów pracowniczych.
Po trzech kwartałach bieŜącego roku obrotowego sytuacja przychodowa Grupy uległa zmianie.
Na skutek koncentracji na produktach o wyŜszych marŜach i pogorszenia warunków zbytu,
sprzedaŜ spadła o 4,8% (ilościowo o 13,9%), jednak nastąpiła wyraźna poprawa efektywności.
Podstawowym źródłem prawie 9% wzrostu EBIT narastająco r/r było ograniczenie zuŜycia
materiałów, reklamy, dystrybucji i marketingu oraz wynagrodzeń (restrukturyzacja organizacji
sprzedaŜy oraz uproszczenie struktury zarządzania w Czechach i na Słowacji). Ograniczenie
poziomu zadłuŜenia odsetkowego oraz dodatnie róŜnice kursowe netto wpłynęły na poprawę
salda operacji finansowych i w efekcie wypracowanie 14,6 mln zł skonsolidowanego zysku
netto. NaleŜy przy tym zauwaŜyć, Ŝe w samym trzecim kwartale roku obrotowego 2008/09
strata przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 7,9 mln zł w porównaniu do
12,6 mln zł straty w trzecim kwartale ubiegłego roku obrotowego.
Wskaźniki finansowe potwierdzają proces poprawy sytuacji finansowej Grupy AMBRA.
Rentowności osiągnięte zarówno po trzech kwartałach roku 2008/09 oraz w ujęciu
narastającym za ostatnie cztery kwartały są lepsze niŜ w poprzednim roku obrotowym.
Niemniej kluczowym dla oceny Spółki, jak i jej perspektyw w zakresie wypracowywanych
zysków będzie kolejny kwartał, kończący rok obrotowy 2008/09. W zakresie płynności oraz
wskaźników zadłuŜenia takŜe nastąpiła poprawa (w tych kategoriach sytuacja Grupy od kilku
lat jest dość stabilna). Większe zmiany dotyczą okresu rotacji składników majątku obrotowego.
Grupa w dalszym ciągu kredytuje swoich odbiorców i szybciej reguluje swoje zobowiązania
handlowe niŜ otrzymuje zapłatę za towary i produkty. Wahania czasu rotacji nie spowodowały
zasadniczych zmian w cyklu operacyjnym, skróceniu natomiast w kolejnych okresach ulega
cykl konwersji gotówki, ze 199 dni w 2006/07 do 180 obecnie.
Rachunek zysków i strat - skonsolidowany
zmiana
(w tys. zł)
2006/07
2007/08
1-3Q 08/09
08/07
1-3Q09/
1-3Q08
Przychody ze sprzedaŜy produktów
312 291
340 011
261 894
8,9%
-9,3%
Przychody ze sprzedaŜy towarów
193 060
207 284
170 029
7,4%
3,2%
Przychody brutto ze sprzedaŜy
505 351
547 295
431 923
8,3%
-4,8%
Opłaty handlowe
39 652
48 792
43 701
23,1%
6,4%
Podatek akcyzowy
57 545
58 543
39 482
1,7%
-16,1%
Przychody netto ze sprzedaŜy
408 154
439 960
348 740
7,8%
-4,5%
ZuŜycie materiałów
125 817
144 769
111 311
15,1%
-8,8%
Koszt własny sprzedanych towarów
108 818
119 050
93 725
9,4%
-1,2%
ZuŜycie materiałów i koszt własny sprzedanych towarów
234 635
263 819
205 036
12,4%
-5,5%
Koszty reklamy, marketingu, dystrybucji i prowizji
48 954
58 056
40 107
18,6%
-8,0%
Zysk (strata) brutto na sprzedaŜy
124 565
118 085
103 597
-5,2%
-1,2%
Pozostałe koszty działalności operacyjnej
39 596
39 975
27 575
1,0%
-4,3%
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników
50 719
57 657
41 469
13,7%
-5,0%
Amortyzacja
12 567
11 876
9 068
-5,5%
2,6%
Pozostałe przychody operacyjne
18 463
10 440
3 813
-43,5%
36,1%
Pozostałe koszty operacyjne
3 464
6 177
2 100
78,3%
57,1%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
36 682
12 840
27 198
-65,0%
8,8%
Przychody finansowe
8 810
4 168
13 325
-52,7%
355,1%
Koszty finansowe
11 718
24 505
17 519 109,1%
-16,4%
Zysk (strata) brutto
33 774
-7 497
23 004 -122,2%
230,7%
Podatek dochodowy
5 615
2 185
5 180
-61,1%
64,4%
Udziały mniejszości
321
189
3 161
-41,1%
145,2%
Zysk (strata) netto akcj. j. dominującej
28 480
-9 493
14 663 -133,3%
482,6%
Źródło: sprawozdania Spółki, obliczenia własne

Page 7
Wydział Corporate Finance AmerBrokers
7
Wycena
Metoda
dochodowa
Prognoza
Amerbrokers
na lata
2009-2014
Wycena metodą zdyskontowanych przepływów pienięŜnych (DCF) opiera się na
długoterminowej prognozie działalności Spółki. Polega ona na obliczeniu wartości bieŜącej
prognozowanych przyszłych strumieni pienięŜnych, skierowanych do właścicieli kapitału,
finansującego majątek Spółki. UŜyta metoda zakłada, Ŝe wewnętrzna wartość Spółki
(rozumiana jako suma wyceny kapitału własnego i zaangaŜowanego kapitału obcego), równa
jest sumie zdyskontowanych wolnych przepływów pienięŜnych Spółki, wyznaczonych jako
prognozowana gotówkowa nadwyŜka operacyjna, pomniejszona o prognozowane wydatki
inwestycyjne. Jako stopę dyskontową przyjęto wyznaczony za pomocą modelu CAPM średni
waŜony koszt kapitału Spółki. Wycena Spółki równa jest wartości całości zaangaŜowanego
kapitału, pomniejszonej o wartość długu netto.
Wycena metodą dochodową oparta jest na następujących załoŜeniach dotyczących prognozy
wyników na lata 2009-2014:
Prognozowane główne pozycje rachunku zysków i strat Grupy AMBRA S.A. (tys. zł)
Na podstawie informacji uzyskanych ze Spółki oraz własnych prognoz zakładamy, Ŝe bieŜący
rok Grupa AMBRA zakończy znacznie lepszymi wynikami na poziomie zysków w stosunku do
roku poprzedniego. Kluczowa będzie sytuacja operacyjna Grupy w ostatnich miesiącach
trwającego do końca czerwca bieŜącego roku obrotowego. Szacujemy, Ŝe w 4Q przychody
brutto Grupy zwiększą się o 2,5% w ujęciu r/r, co przyczyni się do wypracowania 528 mln zł
przychodów narastająco (-3,5% r/r). Tempo wzrostu sprzedaŜy w 4Q będzie nieznacznie
niŜsze od tego w jakim tempie rozwija się w tym okresie rynek wina w Polsce (+4% - szacunki
AMBRA). Ograniczenie kosztów operacyjnych powinno przełoŜyć się na ograniczenie straty
operacyjnej i netto w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, stąd po dobrych
wynikach za 1-3Q 2008/09, szacujemy Ŝe EBIT w bieŜącym roku wyniesie 22,1 mln zł, a zysk
netto minimum 6 mln zł.
Wskaźniki finansowe
2006/07
2007/08
1-3Q 08/09
Rentowność
EBITDA
9,75%
4,52%
8,40%
EBIT
7,26%
2,35%
6,30%
Wskaźnik rentowności brutto
6,68%
-1,37%
5,33%
Wskaźnik rentowności netto
5,64%
-1,73%
3,39%
ROA*
6,05%
-2,04%
0,73%
ROE*
15,55%
-5,43%
1,89%
Płynność
Kapitał obrotowy (w mln zł)
109 024
68 596
108 203
Wskaźnik bieŜący
1,66
1,31
1,65
Wskaźnik płynności szybkiej
1,05
0,68
0,94
ZadłuŜenie
Wskaźnik zadłuŜenia
54,5%
58,5%
52,3%
Wskaźnik zadłuŜenia kap. własnego
140,2%
162,1%
127,7%
Dług netto (w tys. zł)
108 732
167 182
146 462
Rotacja
Rotacja zapasów (w dniach)
155
164
170
Rotacja naleŜności (w dniach)
85
68
58
Rotacja zobowiązań (w dniach)
41
37
49
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze Spółki
* wskaźniki obliczone dla zysku netto narastająco za ostatnie 4 kwartały
2008/09P
2009/10P
2010/11P
2011/12P
2012/13P
2013/14P
Przychody brutto ze sprzedaŜy
528 068
528 068
538 629
554 788
582 528
611 654
EBITDA
34 186
37 248
39 242
42 144
45 242
48 405
Amortyzacja
12 068
13 485
15 004
16 624
18 446
20 269
EBIT
22 118
23 763
24 238
25 520
26 796
28 136
Zysk (strata) netto akcj. j. dominującej
6 000
7 921
10 773
13 870
17 476
18 350
Źródło: Prognoza Amerbrokers

Page 8
Wydział Corporate Finance AmerBrokers
8
W następnym roku obrotowym (2009/10) ostroŜnie przyjmujemy, Ŝe na skutek spowolnienia
gospodarczego, ograniczania poziomu konsumpcji (szczególnie spadek sprzedaŜy w
Czechach i na Słowacji) przychody Grupy AMBRA pozostaną na takim samym poziomie jak w
roku bieŜącym. Prognozowana poprawa efektywności (marŜa EBIT i netto) ma swoje
uzasadnienie w racjonalnej polityce kosztowej oraz umiejętnym zabezpieczaniu się Spółki
przed ryzykiem kursowym. Szacujemy, Ŝe dopiero w perspektywie 3-4 lat Grupa zwiększy
swoje obroty o 5%, a marŜa netto wyniesie 3%, co w naszej opinii jest załoŜeniem ostroŜnym
uwzględniającym ryzyko zmiany w otoczeniu rynkowym Spółki.
Prognozowane wskaźniki Grupy AMBRA S.A.
Dodatkowo zakłada się, Ŝe rezydualny wzrost FCF po okresie prognozy wynosić będzie 1,0%.
Wartość jednej akcji AMBRA S.A. wyliczona metodą dochodową, przy przyjętych
powyŜej załoŜeniach, wynosi 3,16 zł.
2008/09P
2009/10P
2010/11P
2011/12P
2012/13P
2013/14P
Zmiana przychodów
-3,5%
0,0%
2,0%
3,0%
5,0%
5,0%
MarŜa EBITDA
6,5%
7,1%
7,3%
7,6%
7,8%
7,9%
MarŜa operacyjna
4,2%
4,5%
4,5%
4,6%
4,6%
4,6%
MarŜa zysku netto
1,1%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,0%
Źródło: Prognoza Amerbrokers
Wycena metodą DCF na dzień 28.05.2009
(tys zł)
2009/10P
2010/11P
2011/12P
2012/13P
2013/14P
2014P+
Zysk operacyjny
23 763
24 238
25 520
26 796
28 136
28 136
- opodatkowanie EBIT
4 515
4 605
4 849
5 091
5 346
5 346
NOPLAT
19 248
19 633
20 671
21 705
22 790
22 790
+ Amortyzacja
13 485
15 004
16 624
18 446
20 269
20 269
- Zmiana kapitału pracującego
288
-3 104
-4 749
-5 987
-7 645
-1 529
NadwyŜka operacyjna
33 021
31 533
32 546
34 164
35 413
41 530
- Wydatki inwestycyjne
13 620
15 154
16 790
18 631
20 471
20 471
Wolne przepływy pienięŜne (FCF)
19 401
16 379
15 756
15 533
14 942
21 058
współczynnik dyskonta
91,4%
83,6%
76,4%
69,9%
63,9%
63,9%
Wartość bieŜąca (PV FCF)
17 738
13 691
12 042
10 854
9 546
Stopa wolna od ryzyka
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
Premia za ryzyko (dług)
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
Stopa podatkowa
19,0%
19,0%
19,0%
19,0%
19,0%
19,0%
Efektywny koszt długu
6,5%
6,5%
6,5%
6,5%
6,5%
6,5%
Beta
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
Premia za ryzyko (kapitał własny)
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
Koszt kapitału własnego
11,8%
11,8%
11,8%
11,8%
11,8%
11,8%
Dług / (Dług + Kapitały własne)
45,4%
45,4%
45,4%
45,4%
45,4%
45,4%
WACC
9,4%
9,4%
9,4%
9,4%
9,4%
9,4%
Suma DCF 2009-2013
63 871
Rezydualny wzrost FCF po okresie prognozy
1,0%
Wartość rezydualna 2012+ (RV)
253 955
Zdyskontowana wartość rezydualna (PV RV)
162 242
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
226 113
Dług netto
146 462
Wartość 100% akcji
79 651
Liczba akcji (tys. szt)
25 207
Wartość 1 akcji, w zł
3,16
Źródło: obliczenia własne

Page 9
Wydział Corporate Finance AmerBrokers
9
Metoda
porównawcza
Metoda porównawcza bazuje na porównaniu wskaźników wyceny rynkowej AMBRA w
stosunku do wybranych spółek z branŜy produkcji i dystrybucji napojów alkoholowych o
zbliŜonym profilu działania.
Za cenę przyjmowany jest aktualny kurs giełdowy. Wartość księgową, sprzedaŜ, zysk
operacyjny i netto dla porównywanych spółek obliczono na podstawie ostatnich
opublikowanych danych finansowych (za cztery kwartały).
Przy tak przyjętych załoŜeniach, wartość jednej akcji Spółki AMBRA obliczona metodą
porównawczą wynosi 4,38 zł.
Podsumowanie
wyceny
Rekomendacja
W celu uzyskania końcowej wyceny Grupy AMBRA S.A. obliczono średnią waŜoną wycen
uzyskanych metodą DCF i metodą porównawczą. Dla wyceny porównawczej przyjęto wagę 0,2
z uwagi na inny asortyment, profil skalę działania wybranych spółek. Ponadto wskaźniki w
wycenie porównawczej są bardzo zróŜnicowane, co zakłóca ostateczną wycenę Spółki. Dla
wyceny dochodowej przyjęto wagę 0,8 z uwagi na decydujące w tej sytuacji znaczenie przy
ocenie wartości Spółki.
Obliczona w ten sposób wartość jednej akcji Spółki wynosi 3,40 zł. W związku z tym, Ŝe
jest to o 26,1% więcej od bieŜącej wyceny rynkowej, wydajemy dla AMBRA S.A.
rekomendację Kupuj.
Wycena porównawcza na dzień 28.05.2009
Spółka
Kurs
P/Sales
EV/EBITDA
P/E
P/BV
Constellation Brands
11,47 USD
0,7
10,4
6,6
1,3
Diageo
53,22 USD
2,4
10,6
12,6
5,6
CEDC
23,59 USD
0,8
9,4
-
1,6
Mediana
x
0,8
10,4
9,6
1,6
AMBRA S.A.
2,70 zł
0,1
7,9
20,4
0,4
Wycena 1 akcji AMBRA S.A. (w zł)
15,64
5,39
1,27
12,09
Wagi
0,05
0,45
0,45
0,05
Wycena AMBRA S.A. - średnia waŜona
4,38 zł
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów za ostatnie 4 kwartały
Końcowa wycena AMBRA S.A.
Spółka
Waga
Wycena
Metoda dochodowa
0,80
3,16
Metoda porównawcza
0,20
4,38
Końcowa wycena AMBRA S.A. (w zł)
1,00
3,40
Źródło: obliczenia własne

Page 10
Wydział Corporate Finance AmerBrokers
10
Analiza techniczna
Średnioterminowo kurs AMBRA S.A. znajduje się w trendzie wzrostowym, który jest korektą
długoterminowego trendu spadkowego, trwającego od kwietnia 2007 roku. Skala spadku ceny
akcji to ponad 90%, z poziomu 19,99 zł do 1,15 zł.
Kształtowany obecnie trend jest bardzo dynamiczny, wzrost ceny wyniósł ponad 150%.
Towarzyszą temu istotnie wyŜsze obroty, co jest potwierdzeniem tendencji. Jednocześnie,
oscylatory od kilku tygodni poruszały się w strefach bliskich wyprzedania, a średnie kroczące
kształtowały pozytywny układ średnioterminowy.
Sytuacja techniczna waloru jest pozytywna, niemniej krótkoterminowo realizuje się scenariusz
korekty, wzrosła presja do realizacji zysków przy poziomie powyŜej 3 zł. Potwierdza to
zachowanie oscylatora RSI14, który w korekcie wzrostu naruszył lokalne wsparcie.
Po rozpoczętym obecnie ruchu korekcyjnym, wsparciem dla kursu jest zarówno MA15 jak i linia
trendu wzrostowego, w związku z czym strefę obrony wyznaczyć naleŜy na poziomie 2,6 zł.
Kontynuacja wzrostu powinna doprowadzić kurs do poziomu długoterminowego oporu z połowy
ubr., tj. około 3,80 zł.

Page 11
Wydział Corporate Finance AmerBrokers
11
Informacje dodatkowe
Niniejsza analiza, zawierająca rekomendację inwestycyjną, jest skierowana do klientów Domu Maklerskiego AmerBrokers. Jest ona
udostępniana nieodpłatnie. Autor analizy uŜył swojej najlepszej wiedzy i dołoŜył wszelkich starań aby analiza była sporządzona rzetelnie
i obiektywnie. Autor analizy oraz Dom Maklerski AmerBrokers nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji
inwestycyjnych, podjętych w oparciu o ten dokument. Niniejsza analiza podlega ochronie wynikającej z Ustawy z dnia 04.02.1994
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24, poz.83). W szczególności nie jest dozwolone powielanie i rozpowszechnianie
powyŜszego bez zgody Domu Maklerskiego AmerBrokers.
Źródło danych – informacje ze spółki, prospekty emisyjne, raporty finansowe, opracowania branŜowe, informacje prasowe oraz dostępne
w Internecie.
Objaśnienie skrótów
stosowanych
w analizie
P/E - cena do zysku netto przypadającego na jedną akcję
EV/EBITDA – wartość przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację w przeliczeniu na jedną akcję
P/Sales - cena do przychodów ze sprzedaŜy na jedną akcję
P/BV - cena do wartości księgowej na jedną akcję
EPS - zysk netto przypadający na jedną akcję
BVPS - wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EBIT - zysk operacyjny
EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja
ROA - stopa zwrotu z aktywów
ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych
DCF - zdyskontowane przepływy pienięŜne
FCF - wolne przepływy pienięŜne
NOPLAT - zysk operacyjny po opodatkowaniu (teoretyczny)
WACC - średni waŜony koszt kapitału
PV - wartość bieŜąca
RV - wartość rezydualna
EV - wartość przedsiębiorstwa (kapitalizacja spółki + zadłuŜenie netto)
Metody wyceny
W niniejszej analizie zastosowano dwie metody wyceny akcji Spółki: metodę dochodową i metodę porównawczą. KaŜda z tych metod ma
swoje zalety, ale teŜ jest obciąŜona wadami.
Metoda dochodowa (znana takŜe jako metoda zdyskontowanych przepływów pienięŜnych - DCF) opiera się na prognozie zdolności
spółki lub Grupy Kapitałowej do generowania przepływów pienięŜnych z działalności operacyjnej, pomniejszonych o planowane wydatki
inwestycyjne netto. Po oznaczonym okresie prognozy (najbliŜszych 5 lat) zakładamy średni roczny przyrost zysków na określonym
poziomie. Silną stroną metody dochodowej jest bazowanie w wycenie na przyszłych przepływach pienięŜnych, które stanowią rzeczywistą
wartość dla akcjonariuszy. Natomiast wadą tej metody jest opieranie się na szacunkach odnośnie kształtowania się przepływów
pienięŜnych, a takŜe przyjmowanie innych załoŜeń, które mogą okazać się nieprecyzyjne.
Metoda porównawcza bazuje na porównaniu poziomów bieŜących wybranych wskaźników rynkowych Spółki lub Grupy Kapitałowej (np.
P/E, EV/EBITDA, P/Sales, P/BV), z poziomami notowanymi przez spółki wybrane do porównania. Metoda porównawcza bazuje na
załoŜeniu, iŜ akcje spółki powinny być wyceniane na relatywnie podobnych poziomach co wybrane do porównania spółki. Metodę tą
cechuje więc bardzo rynkowe podejście do wyceny akcji, co moŜna uznać za jej zaletę. Natomiast wadą tej metody jest to, Ŝe nie
dyskontuje ona przyszłych osiągnięć spółki, a takŜe zakłada iŜ powinna ona być wyceniana na średnim poziomie w stosunku do innych
spółek, co w niektórych przypadkach moŜe okazać się błędne, biorąc pod uwagę róŜną kondycję finansową i perspektywy
poszczególnych podmiotów.
Rekomendacja
Definicje dotyczące
wydawanych
rekomendacji
Datą pierwszego udostępnienia rekomendacji jest data wskazana na pierwszej stronie analizy. Rekomendacja została wydana na
podstawie: sprawozdań finansowych publikowanych przez spółkę (równieŜ w przypadku, gdy elementy tych sprawozdań nie zostały
zamieszczone w niniejszej analizie) oraz wyceny metodą dochodową i porównawczą.
Horyzont czasowy wydawanych rekomendacji wynosi od 6 do 12 miesięcy. DM AmerBrokers zastrzega sobie moŜliwość dokonania zmian
rekomendacji w trakcie jej waŜności (w przypadku zajścia zdarzenia uzasadniającego taką zmianę).
KUPUJ - uwaŜamy, Ŝe dana spółka jest niedowartościowana i jej akcje powinny zyskiwać na wartości. Podana cena docelowa oznacza
wartość spółki (wynikającą z wyceny fundamentalnej), do której powinien dotrzeć jej kurs. Nie jest to jednak maksymalny zasięg wzrostów,
gdyŜ po dotarciu kursu do ceny docelowej rekomendacja moŜe zostać zmieniona na TRZYMAJ. Jest to moŜliwe w sytuacji gdy
sprzyjające będą warunki rynkowe, a zachowanie kursu będzie wskazywało na prawdopodobieństwo kontynuacji wzrostów.
SPRZEDAJ - sądzimy, Ŝe dana spółka jest zbyt wysoko wyceniana, biorąc pod uwagę jej sytuację fundamentalną lub rynkową. Oznacza
to, Ŝe akcje spółki powinny tracić na wartości, w związku z czym zalecamy pozbywanie się ich.
TRZYMAJ - uwaŜamy, Ŝe akcje spółki, dla której wydano taką rekomendację są niedowartościowane, ale w znacznie mniejszym stopniu
niŜ przy rekomendacji KUPUJ. Sądzimy jednak, Ŝe nie warto pozbywać się akcji, gdyŜ powinny one zyskiwać na wartości, szczególnie
przy sprzyjających warunkach rynkowych.
NEUTRALNIE - oznacza powstrzymanie się od wyraźnego zalecenia inwestycyjnego.
Wykaz rekomendacji wydanych dla spółki w ciągu ostatnich 12 miesięcy: w okresie ostatnich 12 miesięcy DM AmerBrokers nie
wydawał rekomendacji dla spółki AMBRA.
Informacje o powiązaniach pomiędzy DM AmerBrokers, a spółką: powiązania nie występują.
Nadzór nad Domem Maklerskim AmerBrokers S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.