Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że strony Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A. wykorzystują do poprawnego działania pliki cookies, które są zapisywane w Państwa urządzeniach końcowych. Brak zgody na instalację plików cookies może być wyrażony poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Więcej informacji o plikach cookies. Polityka prywatności AmerBrokers dotycząca plików cookies.Zamknij
ASSECOPOL 45.01 -2.15%   BOGDANKA 101.90 -2.02%   BRE 409.95 -0.45%   BZWBK 308.00 1.65%   EUROCASH 59.60 0.32%   GTC 8.00 0.13%   HANDLOWY 95.00 -1.04%   JSW 65.80 -0.68%   KERNEL 51.30 -2.29%   KGHM 112.00 -2.52%   LOTOS 34.20 -5.26%   PEKAO 161.00 0.56%   PGE 14.99 -0.99%   PGNIG 6.11 -1.45%   PKNORLEN 43.00 -4.44%   PKOBP 36.20 -1.55%   PZU 449.40 -0.13%   SYNTHOS 4.38 -0.45%   TAURONPE 4.25 -1.85%   TPSA 7.69 -1.03%  

  WIG 20
 
Wykres WIG20

 INDEKSY GPW
 
WIG202291.10-1.15%07-26
WIG46258.91-0.97%07-26
mWIG402886.24-0.98%07-26
sWIG8011930.54-0.08%07-26
NCIndex297.96-0.49%07-26

 INDEKSY ŚWIATOWE
 
BUDAPEST18247.17-3.80%07-19
DOWJONES15543.740.00%07-19
LONDONFTSE6630.67-0.10%07-19
NASDAQCOMP3587.62-0.70%07-19
PARISCAC3925.32-0.10%07-19
PRAGPX50884.06-0.90%07-19

O NAS>>MiFID
MiFID
 

MIFiD – Informacje ogólne

DEFINICJA

Nazwa MiFID pochodzi od skrótu Markets in Financial Instruments Directive, który tworzą trzy akty prawne:

Dyrektywa MiFID ustanawia jednolite ramy prawne dla firm inwestycyjnych, i instytucji kredytowych w sprawie świadczenia usług inwestycyjnych na terytorium Unii Europejskiej, a także na terytorium Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

CEL

Zasadniczym celem wymienionych powyżej europejskich aktów prawnych jest ochrona klientów firm inwestycyjnych, które są obowiązane postępować w stosunku do klientów w sposób uczciwy, sprawiedliwie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętymi interesami klientów. Informacje kierowane przez firmę inwestycyjną do klientów powinny być rzetelne, niebudzące wątpliwości i niewprowadzające w błąd. Ponadto informacje dotyczące instrumentów finansowych oraz proponowanych strategii inwestycyjnych powinny obejmować stosowne wytyczne oraz ostrzeżenia o ryzyku związanym z inwestycjami w takie instrumenty.

AKTY PRAWNE

Dyrektywa MiFID obejmuje:

Postanowienia Dyrektywy MiFID I zostały implementowane do krajowego porządku prawnego w następujących aktach prawnych:

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postepowania firm inwestycyjnych inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. Nr 204, poz. 1577)

Informacje o MiFID zawiera broszura:

Informacje o Domu Maklerskim AmerBrokers S.A.

Firma: Dom Maklerski AmerBrokers Spółka Akcyjna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 33351.
Siedziba: Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa.
Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-22-38-466.
Wysokość kapitału zakładowego: 21.200.000,00 zł, kapitał w pełni wpłacony.
Podmiot dominujący w grupie kapitałowej, do której należy Dom Maklerski AmerBrokers S.A.: DZ Bank Polska S.A.

SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ Z DOMEM MAKLERSKIM

Klient może się komunikować z Domem Maklerskim AmerBrokers:

 1. osobiście – w centrali biura (dane telekomunikacyjne - tel. (48-22) 397-60-60, fax. (48-22) 397-60-61), w Punktach Obsługi Klienta (POK) oraz za pośrednictwem Agenta Firmy Inwestycyjnej. Aktualny wykaz placówek dostępny jest na stronie www.amerbrokers.net.
 2. pocztą elektroniczną na adres email - abrok@amerbrokers.net
 3. pocztą tradycyjną na adres: Dom Maklerski AmerBrokers S.A., Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa

 

JĘZYKI KOMUNIKACJI Z DOMEM MAKLERSKIM

Dom Maklerski AmerBrokers S.A. udziela informacji oraz zawiera umowy o świadczenie usług maklerskich w języku polskim. Na wniosek Klienta i za zgodą Domu Maklerskiego AmerBrokers dopuszczalne jest zawarcie umowy w dwóch wersjach językowych, w języku polskim i angielskim, lub wyłącznie w języku angielskim.
Pracownicy Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A. posługują się w kontaktach z klientem językiem polskim. Na wniosek klienta Dom Maklerski AmerBrokers S.A. może wskazać pracownika Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A. do komunikacji w języku angielskim w zakresie zasięgania informacji, składania zleceń, przekazywania informacji potransakcyjnych.

REALIZACJA ZLECEŃ

 1. osobiście lub przez pełnomocnika w POK-u
 2. drogą telefoniczną
 3. drogą elektroniczną (serwis internetowy)

WYKAZ RYNKÓW

Inwestorzy mogą za pośrednictwem Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A.  zawierać na rynku polskim transakcje na:

 1. Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 2. Giełdowym rynku regulowanym (w tym również detaliczny rynek regulowany Catalyst dla papierów dłużnych)
 3. Alternatywnym systemie obrotu NewConnect – rynek zorganizowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych poza rynkiem regulowanym
 4. Alternatywnym systemie obrotu Catalyst (rynek zorganizowany) – obrót detaliczny dłużnymi papierami wartościowymi

USŁUGI MAKLERSKIE ŚWIADCZONE PRZEZ DOM MAKLERSKI

Dom Maklerski AmerBrokers S.A. świadczy na rzecz Klientów usługi maklerskie w zakresie:

 1. przyjmowanie lub przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
 2. wykonywanie zleceń, o których mowa w pkt. 1 powyżej, na rachunek dającego zlecenie,
 3. nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,
 4. oferowanie instrumentów finansowych,
 5. przechowywanie i rejestrowanie zmian stanu posiadania instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych,
 6. doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
 7. doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,
 8. sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

Szczegółowe Informacje o Domu Maklerskim AmerBrokers S.A. i świadczonych usługach zawiera:

OCHRONA AKTYWÓW KLIENTÓW DOMU MAKLERSKIEGO

Dom Maklerski  zapewnia zachowanie ciągłości i bezpieczeństwa usług poprzez system zabezpieczeń awaryjnych i procedury bezpieczeństwa, w szczególności dotyczące ewidencji papierów wartościowych oraz zachowania ciągłości działania systemów informatycznych.
Mechanizmem gwarantującym bezpieczeństwo aktywów Klientów w Domu Maklerskim  jest obowiązkowy system rekompensat utworzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w celu gromadzenia środków na wypłaty rekompensat inwestorom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
System rekompensat jest dodatkowym zabezpieczeniem aktywów przechowywanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz ma na celu zrekompensowanie wartości utraconych papierów wartościowych i praw majątkowych przysługujących inwestorom z tytułu świadczonych usług.

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM INTERSÓW W DOMU MAKLERSKIM

Dom Maklerski podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie wystąpieniu konfliktu interesów, jak również działania mające na celu zarządzanie konfliktem interesów, który już wystąpił, dążąc do jego wyeliminowania bądź ograniczenia negatywnego wpływu tego konfliktu na interes Klienta oraz na funkcjonowanie Domu Maklerskiego i jego relacji z Klientem.

ROZPATRYWANIE SKARG I REKLAMACJI W DOMU MAKLERSKIM

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Domu Maklerskiego Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji lub skargi.
Jako skargę określa się wystąpienie Klienta Domu Maklerskiego, zawierające krytyczne uwagi, opinie lub żądania dotyczące w szczególności zaniedbań lub nienależytego wykonywania zadań przez jednostki/komórki organizacyjne lub pracowników Domu Maklerskiego, naruszenia praworządności lub interesów Klienta, ogólnie przyjętych norm obyczajowych, a także przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw.
Jako reklamację określa się oświadczenie złożone przez Klienta Domu Maklerskiego w związku z dokonanym zakupem produktu lub usługi dotyczące jakości, stwierdzonych wad produktu lub usługi podczas korzystania z nich czy też z innych przyczyn związanych z nabytym produktem lub usługą.
Reklamacje, skargi oraz wnioski w tym zakresie Klient składa:
- bezpośrednio w każdym Punkcie Obsługi Klienta (POK),
- elektronicznie na adres: abrok@amerbrokres.pl,
- korespondencyjnie na adres:
Dom Maklerski AmerBrokers S.A.
Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa


Do złożonej reklamacji należy dołączyć bądź przesłać faksem lub pocztą wszelkie dokumenty będące podstawą do rozpatrzenia reklamacji.
Reklamacje lub skargi rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania. W sprawach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających, w tym informacji od innych Punktów Obsługi Klienta, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu do 30 dni lub dłużej w przypadkach niezależnych od Domu Maklerskiego.
Klientowi Domu Maklerskiego przysługuje prawo do odwołania od stanowiska Domu Maklerskiego zawartego w odpowiedzi na reklamację, skargę. W takim przypadku Klient może:
- zgłosić się do Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentów lub Rzecznika Ubezpieczonych (dla spraw związanych z ubezpieczeniami), lub
- wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.
Klient może kontaktować się z Domem Maklerskim

OPŁATY I PROWIZJE W DOMU MAKLERSKIM

Za świadczone usługi Dom Maklerski  pobiera od Klientów opłaty i prowizje zgodnie z odpowiednią Taryfą Opłat i Prowizji, na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług maklerskich.

NOWE WYMOGI

Dom Maklerski prowadzi wszelkie usługi inwestycyjne w sposób uczciwy i profesjonalny, działając w najlepszym interesie Klienta.
W celu zapewnienia możliwie najlepszych wyników dla Klienta Dom Maklerski realizuje usługi inwestycyjne w oparciu o profesjonalne doświadczenie oraz o analizę informacji rynkowych, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak:

 1. cenę instrumentu finansowego;
 2. koszty ponoszone przez Klienta w związku z realizacją zlecenia, w tym opłaty i prowizje związane bezpośrednio z realizacją zlecenia;
 3. niezwłoczność realizacji;
 4. wielkość zlecenia i charakter zlecenia;
 5. wszelkiego rodzaju inne aspekty

KLASYFIKACJA

Kwalifikacją nazywamy proces nadania przez Dom Maklerski AmerBrokers S.A. korzystającym z usług inwestycyjnych oraz potencjalnym Klientom Domu Maklerskiego jednej z następujących kategorii przewidzianej przez wymogi MiFID:

 1. Klienci detaliczni,
 2. Klienci profesjonalni,
 3. Uprawnieni kontrahenci.

Dom Maklerski dokonuje klasyfikacji Klienta przez zawarciem Umowy o świadczenie usług maklerskich na podstawie przedłożonych dokumentów.

Każda z powyższych kategorii oznacza inny stopień ochrony inwestycyjnej, przysługujący Klientowi w związku z wymogami MiFID. Największa ochrona w znaczeniu zakresu informacji, jakie otrzymuje Klient, przysługuje Klientowi detalicznemu, a jej zakres zmniejsza się wraz ze zmianą kategorii na Klienta profesjonalnego czy Uprawnionego kontrahenta.

Klient otrzymuje jednolitą kategorię MiFID w zakresie wszystkich oferowanych mu w Domu Maklerskim instrumentów finansowych i świadczonych usług inwestycyjnych.

Klient profesjonalny to Klient, który posiada doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, którymi są:
1. Instytucje finansowe, w szczególności:
    a) banki,
    b) firmy inwestycyjne,
    c) zakłady ubezpieczeń,
   d) fundusze inwestycyjne lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w rozumieniu Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych,
   e) fundusze emerytalne lub towarzystwa emerytalne w rozumieniu Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
    f) towarowe domy maklerskie,
    g) narodowe fundusze inwestycyjne,
   h) podmioty zawierające, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach lub działające w tym celu na rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków,.
2. Inwestorzy instytucjonalni niebędący instytucjami finansowymi, prowadzący regulowaną działalność na rynku finansowym - agenci transferowi, dystrybutorzy jednostek funduszy inwestycyjnych niebędący bankami ani firmami inwestycyjnymi,
3. Podmioty prowadzące poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane w pkt. 1 i 2 powyżej – zagraniczne firmy inwestycyjne, zagraniczne instytucje kredytowe,
4. Jednostki administracji rządowej lub samorządowej, organy publiczne, które zarządzają długiem publicznym, banki centralne, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz  Walutowy, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny lub inne organizacje międzynarodowe pełniące podobne funkcje,
5. Inni inwestorzy instytucjonalni, których głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych – fundusze sekurytyzacyjne,
6. Przedsiębiorcy, którzy spełniają co najmniej dwa z poniższych wymogów:
    a) suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20.000.000,00 euro,
    b) osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej 40.000.000,00 euro,
    c) kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 2.000.000,00 euro.

Równowartość kwot, wymienionych powyżej, wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego.
7. Podmioty inne niż wskazane w punktach 1) – 6) powyżej, które na swój pisemny Wniosek zostały przez Dom Maklerski uznane za Klienta profesjonalnego z uwagi na posiadaną  wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami.  Dom Maklerski przed uwzględnieniem żądania jest obowiązany ustalić wiedzę Klienta o zasadach traktowania Klientów profesjonalnych przy świadczeniu usług, których żądanie dotyczy.

Uprawniony kontrahent to Klient  profesjonalny, o którym mowa w pkt. 1) - 5) powyżej, z którym Dom Maklerski zawiera transakcje lub pośredniczy w ich zawieraniu w ramach:
        a) usługi wykonywania zleceń,
        b) usługi przyjmowania i przekazywania zleceń,
        c) transakcji nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek.

Klient detaliczny to Klient niebędący Klientem profesjonalnym ani uprawnionym kontrahentem.

Dom Maklerski może dokonać zmiany kategorii Klienta na wyższą na pisemny Wniosek Klienta, w odniesieniu do wszystkich instrumentów finansowych oferowanych i usług inwestycyjnych świadczonych przez Dom Maklerski na rzecz Klienta oraz informuje, że zmiana kategorii wiąże się ze zmianą (zmniejszeniem) stopnia ochrony inwestycyjnej, przysługującej Klientowi w związku z wymogami MiFID.

1. Dom Maklerski może uznać Klienta detalicznego za Klienta profesjonalnego pod warunkiem, że Klient ten złoży w formie pisemnej stosowny Wniosek i przedstawi dokumenty zaświadczające, że spełnia przynajmniej 2 z następujących wymogów:
    1) Klient zawierał transakcje, o wartości stanowiącej co najmniej równowartość 50.000,00 euro każda, na odpowiednim rynku instrumentów finansowych ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w przeciągu 4 ostatnich kwartałów, za pośrednictwem banku lub innej instytucji finansowej,
      2) wartość portfela instrumentów finansowych Klienta łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość 500.000,00 euro wyrażona w złotych, włączając środki lokowane w produkty Grupy Kapitałowej DZ Banku lub innej instytucji finansowej,
     3) Klient, będący osobą fizyczną, pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej 1 rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług inwestycyjnych, które miałyby być świadczone przez firmę inwestycyjną na jego rzecz na podstawie zawieranej Umowy.
2. Równowartość kwot w euro, o których mowa w ust. 1 powyżej, ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia Wniosku o zmianę kategorii Klienta z klienta detalicznego na profesjonalnego.
3. Klient detaliczny, o którym mowa ust. 1 powyżej, wnioskujący o zmianę kategorii z Klienta detalicznego na Klienta profesjonalnego nie musi spełniać wymogów określonych w Definicji Klienta profesjonalnego, tylko wymogi określone w ust. 1 powyżej.

Dom Maklerski mając na względzie zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony działalności Klienta może odmówić zmiany kategorii na wyższą.

Dom Maklerski może dokonać zmiany kategorii Klienta na niższą na pisemny Wniosek Klienta w odniesieniu do wszystkich oferowanych instrumentów finansowych i usług inwestycyjnych świadczonych przez Dom Maklerski na rzecz Klienta.

Dom Maklerski może dokonać zmiany kategorii Klienta na niższą z własnej inicjatywy, jeśli wejdzie w posiadanie informacji, że Klient przestał spełniać warunki pozwalające na traktowanie go jak Klienta profesjonalnego i informuje wówczas Klienta o zmianie jego kategorii.

Klient zobowiązany jest do przekazywania informacji Domu Maklerskiemu, które mają wpływ na możliwość zmiany kategorii Klienta.

Ostateczną decyzją o zmianie kategorii Klienta podejmuje Dom Maklerski.

Zakres informacji i ochrony inwestycyjnej przysługujący poszczególnym kategoriom MiFID
Uprawnieni  kontrahenci Klienci Profesjonalni Klienci Detaliczni
- Broszura MiFID – przekazywanie informacji o MiFID
Broszura MiFID – przekazywanie informacji o MiFID
Przekazywanie informacji dotyczących stosowanych przez Dom Maklerski „Zasady zarządzania konfliktami interesów w Domu Maklerskim AmerBrokers S.A.” oraz w sytuacji wystąpienia konfliktu interesów Przekazywanie informacji dotyczących stosowanych przez Dom Maklerski „Zasady zarządzania konfliktami interesów w Domu Maklerskim AmerBrokers S.A.” oraz w sytuacji wystąpienia konfliktu interesów Przekazywanie informacji dotyczących stosowanych przez Dom Maklerski „Zasady zarządzania konfliktami interesów w Domu Maklerskim AmerBrokers S.A.” oraz w sytuacji wystąpienia konfliktu interesów
Przekazywanie niniejszych „Zasad klasyfikacji Klientów Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A.” Przekazywanie niniejszych „Zasad klasyfikacji Klientów Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A.” Przekazywanie niniejszych „Zasad klasyfikacji Klientów Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A.”
- Przekazywanie „Zasad dokonywania oceny adekwatności i odpowiedniości usługi maklerskiej świadczonej na rzecz Klienta przez Dom Maklerski AmerBrokers S.A.” Przekazywanie „Zasad dokonywania oceny adekwatności i odpowiedniości usługi maklerskiej świadczonej na rzecz Klienta przez Dom Maklerski AmerBrokers S.A.”
- Przekazania potwierdzeń zawarcia transakcji – w przypadku świadczenia usługi dokonywania transakcji – po jej zawarciu oraz na życzenie Klienta informacji dotyczących stanu wykonania zlecenia Przekazania potwierdzeń zawarcia transakcji – w przypadku świadczenia usługi dokonywania transakcji – po jej zawarciu oraz na życzenie Klienta informacji dotyczących stanu wykonania zlecenia
- Przekazanie informacji zawierających ogólny opis charakteru instrumentów finansowych znajdujących się w ofercie Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A. i związanych z nimi ryzyk Przekazanie informacji zawierających ogólny opis charakteru instrumentów finansowych znajdujących się w ofercie Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A. i związanych z nimi ryzyk
- Przekazanie informacji obejmujących zestawienie przechowywanych lub rejestrowanych aktywów - w przypadku świadczenia usługi przechowywania i rejestrowania instrumentów finansowych lub prowadzenia rachunków pieniężnych Przekazanie informacji obejmujących zestawienie przechowywanych lub rejestrowanych aktywów - w przypadku świadczenia usługi przechowywania i rejestrowania instrumentów finansowych lub prowadzenia rachunków pieniężnych
- - Klient poddawany jest ocenie adekwatności i odpowiedniości, mającej na celu:
-  stwierdzenie, czy posiada on doświadczenie i wiedzę, aby prawidłowo ocenić ryzyko związane z danym instrumentem finansowym czy świadczoną mu usługą inwestycyjną
- zarządzania portfelem odpowiedniego do indywidualnej sytuacji Klienta

ZASADY KLASYFIKACJI KLIENTÓW DOMU MAKLERSKIEGO

Szczegółowe Zasady klasyfikacji Klientów Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A. zawiera dokument:

OCENA ADEKWATNOŚCI I ODPOWIEDNIOŚCI USŁUGI

Stosownie do wymogów § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. Nr 204, poz. 1577) Dom Maklerski AmerBrokers S.A (zwany dalej Domem Maklerskim) przed zawarciem Umowy o świadczenie usług maklerskich dokonuje oceny adekwatności i odpowiedniości wybranej usługi przez Klienta detalicznego uwzględniając indywidualną sytuację Klienta.
Celem oceny adekwatności i odpowiedniości jest wskazanie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które są adekwatne dla Klienta, biorąc pod uwagę jego wiedzę i doświadczenie w zakresie zawierania transakcji na instrumentach finansowych.

Ocena dokonywana jest przed zawarciem Umowy o świadczenie usług maklerskich.

Ocena adekwatności i odpowiedniości może zostać przeprowadzona w każdym momencie na życzenie Klienta.

Ocena adekwatności i odpowiedniości nie jest obowiązkowa i Klient może z niej zrezygnować. Wiąże się to jednak z brakiem możliwości zidentyfikowania przez Dom Maklerski instrumentów finansowych lub usług maklerskich adekwatnych dla Klienta zgodnie z zadeklarowaną przez Klienta wiedzą oraz doświadczeniem.
Klient, który zrezygnuje z oceny adekwatności i odpowiedniości podpisuje w Domu Maklerskim oświadczenie, że podejmuje decyzje na podstawie własnej oceny instrumentu finansowego i na własną odpowiedzialność.

Brak udzielenia odpowiedzi przez Klienta na pytania zawarte w Ankiecie adekwatności i odpowiedniości, nie uniemożliwia  świadczenia przez Dom Maklerski usług na jego rzecz, z zastrzeżeniem iż Dom Maklerski nie może świadczyć na rzecz Klienta usługi doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelem (z zastrzeżeniem, iż w chwili obecnej Dom Maklerski nie posiada w swojej ofercie powyższych usług), w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeśli nie uzyska informacji dotyczących:

 1. wiedzy i doświadczenia Klienta lub potencjalnego Klienta w dziedzinie inwestycji odpowiedniej do określonego rodzaju instrumentu finansowego lub usługi maklerskiej;
 2. sytuacji finansowej Klienta lub potencjalnego Klienta;
 3. celów inwestycyjnych Klienta lub potencjalnego Klienta.


W ramach oceny adekwatności i odpowiedniości Klient jest proszony o wypełnienie Ankiety, zawierającej pytania dotyczące:

 1. znanych Klientowi rodzajów usług inwestycyjnych, transakcji i instrumentów finansowych,
 2. charakteru, wielkości i częstotliwości transakcji dokonywanych przez Klienta w zakresie instrumentów finansowych oraz okresu, w którym były dokonywane,
 3. poziomu wykształcenia Klienta oraz wykonywanego obecnie lub w przeszłości zawodu.


Powyższa ocena dokonywana jest w odniesieniu do:

 1. nowych Klientów Domu Maklerskiego,
 2. dotychczasowych Klientów, dla których Dom Maklerski rozszerza zakres świadczonych usług,
 3. dotychczasowych Klientów aktualizujących dane zawarte w Ankiecie.


Oceny adekwatności i odpowiedniości przewidzianej usługi lub instrumentu finansowego do jego indywidualnej sytuacji dokonuje się na podstawie informacji zawartych w Ankiecie. Do dokonania oceny Dom Maklerski stosuje algorytm oceny podany w Ankiecie.
W przypadku gdy zgodnie z algorytmem oceny usługa lub instrument finansowy są dla Klienta nieodpowiednie, Dom Maklerski informuje o tym Klienta pisemnie poprzez złożenie podpisu pod Oceną w Ankiecie.
Negatywna ocena adekwatności i odpowiedniości usługi oraz odmowa udzielenia informacji nie stanowią przeszkody w zawarciu Umowy i aktywowaniu usług.
W przypadku rachunków małżeńskich Dom Maklerski dokonuje oceny obojga małżonków, przy czym, jeśli ocena ta jest różna, usługa powinna być dostosowana do sytuacji tego z małżonków, który przedstawia wyższy poziom wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe. Co za tym idzie, nie powstaje obowiązek poinformowania drugiego z małżonków o nieodpowiedniości usługi w odniesieniu do jego indywidualnej sytuacji.

W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, Ankieta powinna zostać wypełniona przez osoby, które są uprawnione do reprezentacji danego podmiotu w zakresie dokonywania zleceń. W przypadku reprezentacji wieloosobowej, osoby łącznie reprezentujące dany podmiot wypełniają oddzielne Ankiety, a jeżeli ocena tych osób jest różna - usługa powinna być dostosowana do sytuacji tego z reprezentantów, który przedstawia wyższy poziom wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe.

Ankieta nie może zostać wypełniona przez Pełnomocnika. Dotyczy to zarówno Pełnomocników osób fizycznych jak też Pełnomocników osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

ZASADY OCENY ADEKWATNOŚCI I ODPOWIEDNIOŚCI USŁUGI DLA KLIENTA DOMU MAKLERSKIEGO

Szczegółowe Zasady dokonywania oceny adekwatności i odpowiedniości usługi maklerskiej świadczonej na rzecz Klienta Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A. zawiera dokument:

 

ZASADY ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W DOMU MAKLERSKIM

Dom Maklerski AmerBrokers S.A. stosownie do przepisów Dyrektywy Unii Europejskiej 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych (Markets In Finansial Instruments Directive) podejmuje wszelkie możliwe środki w celu identyfikacji, zapobiegania, zarządzania i ujawniania konfliktów interesów.
Przez konflikt interesów rozumie się znane Domu Maklerskiemu okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Domu Maklerskiego, osoby powiązanej z Domem Maklerskim tj., o której mowa w art. 82 ust. 3a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.):

 1. Członków statutowych organów Domu Maklerskiego, tj. Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
 2. Pracowników Domu Maklerskiego oraz osoby pozostające z Domem Maklerskim w stosunku zlecenia lub innym   stosunku prawnym o podobnym charakterze,
 3. osoby fizyczne wykonujące czynności przekazane przez Dom Maklerski zgodnie z umową, o której mowa w art. 81a ust. 1 Ustawy,
 4. osoby kierujące działalnością podmiotu wykonującego czynności przekazane przez Dom Maklerski zgodnie z umową, o której mowa w art. 81a ust. 1 Ustawy, w przypadku gdy podmiot ten jest jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej,
 5. osoby wchodzące w skład organu zarządzającego podmiotu wykonującego czynności przekazane przez Dom Maklerski zgodnie z umową, o której mowa w art. 81 a ust. 1 Ustawy, w przypadku gdy podmiot ten jest osobą prawną,
 6. osoby pozostające w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z podmiotem, o którym mowa w lit. d lub lit. e, o ile uczestniczą one w wykonywaniu czynności przekazanych przez Dom Maklerski;

i obowiązkiem działania przez Dom Maklerski w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, jak również znane Domu Maklerskiemu okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów Domu Maklerskiego.


Szczegółowe Zasady zarządzania konfliktami interesów w Domu Maklerskim AmerBrokers S.A. zawiera dokument:


ZASADY POLITYKI WYKONYWANIA ZLECEŃ I DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI

Działaniem w najlepiej pojętym interesie Klienta jest podejmowane przez Dom Maklerski AmerBrokers S.A., pozwalające na osiągnięcie możliwie najlepszego wyniku w związku z wykonaniem przez Dom Maklerski zleceń Klienta, w oparciu o uzgodnione z Klientem warunki wykonania zlecenia.
Zasady polityki wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta nie mają zastosowania w przypadku określenia przez Klienta szczegółowych warunków wykonania zlecenia w zakresie wynikającym z tych szczegółowych warunków.
W związku z tym szczegółowe określenie przez Klienta warunków wykonania zlecenia może uniemożliwić Domu Maklerskiemu podjęcie działań w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klienta w zakresie wyznaczonym tymi szczegółowymi warunkami.
Zasady mają zastosowanie wobec usług inwestycyjnych świadczonych tylko na rzecz Klientów Detalicznych i Klientów Profesjonalnych, a nie mają zastosowania wobec Uprawnionych Kontrahentów, zgodnie z definicjami określonymi w Zasadach klasyfikacji Klientów Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A.

1. W celu zapewnienia możliwie najlepszego wyniku wykonania zlecenia, Dom Maklerski bierze pod uwagę następujące czynniki:

 1. cenę instrumentu finansowego w danym miejscu wykonania,
 2. koszty ponoszone przez Klienta w związku z wykonaniem zlecenia – opłaty i prowizje związane bezpośrednio z wykonaniem zlecenia,
 3. czas zawarcia transakcji,
 4. prawdopodobieństwo wykonania i rozliczenia transakcji,
 5. wielkość zlecenia,
 6. charakter zlecenia oraz inne czynniki mające istotny wpływ na realizację zlecenia.


2. W przypadku zleceń składanych przez Klientów Detalicznych, Dom Maklerski, aby uzyskać możliwie najlepszy wynik, największą wagę przypisuje czynnikom wymienionym w lit. a) i b) powyżej.
3. W przypadku zleceń składanych przez Klientów Profesjonalnych, Dom Maklerski bierze pod uwagę czynniki wymienione w lit. a) – f) powyżej, według własnej oceny.

Szczegółowe Zasady polityki wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta przez Dom Maklerski zawiera dokument: